Comisia Europeană – Comunicat de presă – Comisia publică orientări referitoare la noile norme privind protecția datelor

Comisia Europeană – Comunicat de presă Comisia publică orientări privind noile norme privind protecția datelor Bruxelles, 24 ianuarie 2018 Începând cu data de 25 mai, în Uniunea Europeană, o nouă normă de protecție a datelor este înființată de Comisia Europeană în scopul de a facilita aplicarea directă și uniformă. De asemenea, Comisia lansează un nou instrument online destinat IMM-urilor. La mai puțin de 100 de zile înainte de aplicarea noii legislații, orientările precizează ce demersuri ar trebui să facă Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale pentru finalizarea cu succes a fazei de pregătire. Deoarece noul regulament prevede un set unic de norme menit să se aplice direct în toate statele membre, vor fi necesare încă o serie de ajustări semnificative cu privire la anumite aspecte, cum ar fi modificarea de către guvernele din UE a legislației în vigoare și înființarea autoritățile pentru protecția datelor unui Comitet european pentru protecția datelor. Orientările reamintesc principalele inovații și oportunități oferite de noile norme, trec în revistă acțiunile pregătitoare realizate deja și evidențiază demersurile pe care trebuie să le întreprindă în continuare Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale. Andrus Ansip , vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat:  “Viitorul nostru digital nu poate fi construit decât pe încredere. Trebuie să fie protejată viața privată a fiecărei persoane. Consolidarea normelor UE privind protecția datelor va deveni realitate la 25 mai. Acesta este un pas important înainte și ne angajăm să devenim o reușită pentru toți. “ Věra Jourová , comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: ”  În...

cauza Ruxandra Paula Andriciuc vs Banca

Știați că ……..în data de 20 septembrie 2017 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a soluționat cauza Ruxandra Paula Andriciuc prin Hotărâre ECLI:EU:C:2017:703 împotriva unei bănci din România, în cauza C 186/16, având că obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Oradea (România), prin decizia din 3 martie 2016, primită de Curte la 1 aprilie 2016. Curtea de Apel Oradea, a sesizat CJUE cu 3 intrebări preliminare în interpretarea Directivei 13 din 1993. Iată cele trei întrebări ale instanței: Instanța solicită să se stabilească dacă articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că noțiunile “obiectul principal al contractului” sau “caracterul adecvat al prețului sau al remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte”, în sensul dispoziției menționate, includ o clauza inserată într-un contract de credit încheiat în monedă străină între un profesionist și un consumator fără să fi făcut obiectul unei negocieri individuale, precum cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia creditul trebuie restituit în aceeași valută. Instanță de trimitere solicita să se stabilească dacă articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că cerința potrivit căreia o clauza contractuală trebuie exprimată în mod clar și inteligibil implică faptul că clauza unui contract de credit, în temeiul căreia creditul trebuie restituit în aceeași monedă străină în care a fost contractat, trebuie să prevadă doar motivele care au stat la bază includerii acestei clauze în contract și mecanismul sau de punere în aplicare sau dacă trebuie să mentioneze și toate consecințele sale...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 A CONCURENŢEI

Știați că…Consiliul Concurenței a sancționat două companii de pe piață cimentului  și a aplicat o amendă de aproximativ 655.904 euro societătilor CRH Ciment (România) S.A. și Comnord S.A. pentru punerea în practică a unei concentrari economice înainte de a fi autorizată de către autoritatea de Concurentă. În cadrul analizei tranzacției prin care CRH Ciment (România) S.A. a devenit unic acționar al CRH Comnord S.A., Autoritatea de Concurență a constatat că o operațiune anterioară (respectiv cea prin care CRH Ciment România S.A. și Comnord S.A. au preluat impreună CRH Comnord S.A.) nu a fost notificată și autorizată, conform normelor în domeniu. Mai multe detalii cu privire la concentrări economice le găsiți în Legea 21/1996 – republicată în capitolul III. Legislația în domeniul concurenței interzice punerea în aplicare a unei concentrări economice, înainte de notificare și înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurențial normal, printr-o decizie a Consiliului Concurenței. CRH Ciment (România) S.A.  face parte din grupul CRH, activ la nivel internațional în sectorul fabricării și comercializării cimentului, betonului și al altor materiale de construcții. Compania Comnord S.A. are ca obiect principal de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale”. În data de 09.01.2018 printr-un comunicat ROMBAT prin Directorul General Repede Ioan, face câteva precizări cu privire la sancțiunile aplicate acestei companii și distribuitorilor săi, supunând atenției aspecte cu privire la analiza clauzelor  contractuale, neclare, ambigue,  inserate în contractele de distribuție încheiate între anii 2008 – 2013. În raportul Consiliului se face mențiunea următoare-,,CRH Ciment (România) SĂ și Comnord SĂ au recunoscut incălcarea legii și, că urmare, au beneficiat de reduceri ale...

Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

Știați că…….Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările și completările ulterioare, în cuprinsul art. 2, reintroduce măsura eliminată în urmă cu câteva luni privind obligația firmelor private de a ține evidența datoriilor mai vechi de 30 de zile. Iată că, Guvernul vrea s-o reintroducă. ,,1. Articolul 2 modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2 Persoanele juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate au obligația de a întocmi situația privind facturile restante mai mari de 10000 lei individual sau cumulând 10000 lei pe același creditor/debitor și mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde: a) elemente de identificare a calității de debitor: denumirea, sediul social și codul fiscal; denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului; numărul, data emiterii, scadență, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului; b) elemente de identificare a calității de creditor: denumirea, sediul social și codul fiscal; denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului; numărul, data emiterii, scadență, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la...

Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu

Știați că……în Monitorul Oficial 1040 din 29-dec-2017 au fost publicate Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 52/2017, privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu? Dacă da, probabil că deja cunoașteți Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărari definitive, precum și a cheltuielilor bănesti stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită precum și Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 și 6 din ordonanța de urgentă. Voi insera dispozițiile art.5 și 6 din Ordonanță : ,,Art. 5 (1)Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire pană la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgentă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezenței ordonanțe de urgentă. Prevederile art. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător. (2)Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire pană la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgentă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezenței ordonanțe de urgentă. (3)Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la alin. (1) și...

Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat – finanțări din fonduri naționale

Știai ca……. În data de 3 ianuarie 2018 a fost promulgată Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat?  Una dintre informațiile pretiose ce o găsim în această lege este cea legată de alocările financiare pentru programele de finanțare din fonduri naționale gestionate de M.M.A.C.A. în cursul anului 2018.   Găsim în Secțiunea 4 a legii nr.2/2018 – Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2018, în secțiunea 5 – Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, în secțiunea 6 –  Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2018 iar în anexa nr. 2 la lege-sinteză cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2018-2021.  Dacă ești persoană fizică autorizată, microîntreprindere sau întreprinderilor mică ori mijlocie din România, indiferent de data înființării, dacă ești nou-înființată sau ai istoric, poți beneficia de finanțare din fonduri naționale.  Iată care sunt programele de finanțare din fonduri naționale ce vor fi disponibile în 2018: Programul Start-up Nation România Programul pentru stimularea exporturilor Programul pentru sprijinirea activitătilor mestesugăresti Programul Femeia Manager Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Programul pentru Comerț și Servicii Programul EMPRETEC Programul pentru Microindustrializare Programul de susținere a internationalizării  Acestea fiind spuse, avem legea bugetului promulgată, avem economie, avem companii, avem programe nu urmează decât să va dorim mult succes în elaborarea și implementarea...

Privacy Policy Settings