Studiu de caz – publicitate înșelătoare sau nu ?!

Aveți în vedere următoarele: Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor publicată in M. Of. nr. 899 din 28.12.2007, Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă publicată în M. Of. nr. 559 din 24.07.2008, Directiva nr. 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, În drept, conform art. 2 lit. (b) din Directiva nr. 2006/114/CE „publicitate înșelătoare” înseamnă orice publicitate care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora li se adresează sau care iau contact cu aceasta și care, datorită caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din aceste motive, aduce atingere sau poate aduce atingere unui concurent; Conform Legii nr. 363/2007 – Anexa nr. 1 PRACTICI COMERCIALE considerate incorecte în orice situaţie, constituie practică comercială înşelătoare descrierea unui produs ca fiind “gratis”, “fără costuri” sau într-un mod similar, în cazul în care consumatorul trebuie să suporte alte costuri, în afară de costurile inevitabile ce rezultă din răspunsul la practica comercială şi din plata pentru livrarea sau ridicarea produsului. Aceste definiții pot crea controverse cu privire la situațiile întâlnite în practică. Este situația de mai jos un exemplu de publicitate înșelătoare? Starea de fapt se referă la produse realizate în afara U.E., sub licența și supravegherea unei societăți guvernată de legea unui stat ce nu este membru U.E. Aceste produse ar urma să fie comercializate în România de către o societate guvernată de legea română. Astfel, modalitatea de fabricare și ambalare a...

Consecințele nerespectării obligației de combatere a răspândirii ambroziei de către autoritățile publice

Pentru încurajarea persoanelor fizice și juridice trebuie să fie apropiate de spiritul proverbului „Omul sfințește locul”, prin Legea 62 din 9 martie 2018 în ceea ce privește combaterea îndreptării către ambrozie în ceea ce privește introducerea obligației proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorului tambururilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor , sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole de o desfășurare a lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a unei ambrozii capabile, menționate științifice Ambrosia artemisiifolia, pentru a evita instalarea și răspunderea vegetației adventive invazive și eliminarea ei în condiții de amenajare a terenurilor intravilane sau extravilane. Legea menționează obligațiile anterioare de impunere a proprietății și de acordare a spațiilor în îngrijirea plantei Ambrosia artemisiifolia sunt condiționate pentru a putea continua o perioadă periodică, lucrări pentru a păstra terenurile pentru un cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări. Prin normele metodologice de aplicare a legii sunt expuse măsurile de îngrijire cad în sarcina autorizate publice în funcționarea eficientă a luptei împotriva ambroziei. Astfel, în primă fază, se poate administra administrativ teritoriale și sarcină a unei inventarii spațiu propune pentru țări și răspunde plantei, pentru ca, în momentul în care se pot aplica măsuri coercitive pentru o determinare a unor probleme fizice și juridice pentru a desfășura acțiunile de combatere. Astfel, o comisie înființată din ordinea prefectului verifică proprietățile sau administrațiile de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursuri de apă, lacuri, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, au respectat dispozițiile legale și, în caz de neîndeplinire a obligațiilor, aplicarea sancțiunea contravențională a avertismentului. Ulterior, în condiții nerespectabile se prevăd măsuri de prevenire, aceasta este în același timp pusă în...

Despre ambrozie, din punct de vedere legal

Ambrozia, cunoscută în mitologia greacă drept hrana zeilor, „mai dulce ca mierea”, este departe de a fi o planta prietenoasă, în realitate. Denumită științific Ambrosia artemisiifolia, aceasta este o plantă cu origini nord-americane a cărei prezență se face simțită în Europa ȋncă din anul 1860, remarcată ȋn primul rând prin alergiile cunoscute de către majoritatea locuitorilor sub denumirea de “febra fânului”. În ultimii ani, ambrozia a devenit o specie invazivă cu răspândire în multe areale, iar efectul nociv al acesteia, prin cantitatea mare de polen eliberată, a determinat o crestere masivă a numărului de persoane care au reacții astmatice sau care manifestă diferite forme alergice severe. Din materialul postat pe site-ul Min. Agriculturii și Dezvoltării Durabile (www.madr.ro), respectiv site-ul Direcției pentru Agricultură București (www.damb.ro) se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000 persoane), un număr de 482.000 de persoane sunt alergice la polenul de ambrozie, majoritatea prezentând rinoconjuctivită. Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozie atinge 6 milioane, majoritatea regiunilor afectate fiind din vestul țării. Asfel, odată cu înmulțirea cazurilor de alergii provocate de ambrozie, a fost necesară intervenția legiuitorului pentru a reglementa o modalitate prin care să se diminueze răspândirea acestei plante și, prin urmare, consecințele dăunătoare provocate de ambrozie pentru sănătatea cetățenilor. În acest sens, Parlamentul a adoptat Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 14 martie 2018, normele metodologice de aplicare a acesteia fiind aprobate prin  Hotărârea de Guvern nr. 707 din 5 septembrie 2018. Aceste acte normative au scopul instituirii unor măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia...

Punerea sub interdicție a unei persoane majore.

Punerea sub interdicție judecătorească a unei persoane este o procedură ce are ca scop protejarea persoanelor care nu mai au discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele lor, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale și numirea unui tutore responsabil cu îngrijirea lor și rezolvarea relațiilor de ordin oficial sau financiar. Ocrotirea interzisului judecătoresc este reglementată de Codul Civil prin articolele 164 – 177. Punerea sub interdicție se poate solicita în cazul în care persoana nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale. În urma punerii sub interdicție persoana va fi lipsită de capacitate de exercițiu, și anume de capacitatea de a încheia singură acte juridice civile. Toate aceste acte vor fi anulabile dacă au fost încheiate de o persoană pusă sub interdicție, chiar daca se dovedește că avea discernământ la data încheierii lor. Pot fi încheiate, ca o excepție de la regulă, actele de conservare şi actele de dispoziţie de valoare mică, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor. Ce înseamnă alienaţia ori debilitatea mintală? debilitatea mintală se caracterizeaza prin gandire insuficient dezvoltata, manifestata prin intelegere greoaie, dar si prin primitivism emotional si slabiciune de vointa. alienaţia mintală se caracterizează prin tulburarea gravă a funcțiilor psihice, nebunie, demență. Diferența dintre cele două o face momentul intervenirii lor: alienația mintală se instalează în cursul vieții unei persoane (este dobândită). debilitatea mintală este dată de afecțiuni psihice existente în momentul nașterii (este nativă). Cine poate solicita punerea sub interdicție? Persoanele apropiate, precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte cel a cărui interdicție se solicită; Serviciul...

Avantajele fiscale acordate companiilor care oferă sponsorizări organizațiilor non-profit

Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea OG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare publicată în M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019 a introdus noi beneficii pentru companiile care aleg să facă sponsorizări.   Aceste modificări au ca scop, printre altele, necesitatea asigurării finanţării activităţii entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susţinerea acestor entităţi şi prin majorarea cotei ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, la 3,5%. Astfel la categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată  au fost adăugate și cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii. Potrivit noilor modificări, contribuabilii scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. Un aspect foarte important cu privire la sponsorizările acordate entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ constă în faptul că sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele sus-menționate, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Astfel, una din condițiile acordării acestui credit fical este ca beneficiarul sponsorizării să fie înregistrat în acest Registru la momentul semnării contractului de sponsorizare. Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se...

ACTIVITATEA DETECTIVILOR PARTICULARI

Cadrul legal al profesiei de detectiv particular este reprezentat de Legea 329/2003, ce definește detectivul particular ca fiind o persoana atestată care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, desfăşoară activităţi specifice de investigare la cererea persoanelor fizice sau juridice. Prin activități de investigare se înțeleg acțiunile ce se referă la: conduita şi moralitatea publică a unei persoane; date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere; persoanele dispărute de la domiciliu; bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces; asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora. Detectivul particular poate solicita, în cadrul investigației sale, de la persoanele fizice sau autorităţile publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate. De asemenea, activitățile de investigare sunt limitate de respectarea reglementărilor legale interne sau internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice, bunelor moravuri, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; Este important de precizat că informaţiile obţinute în cadrul investigației trebuie comunicate exclusiv clientului pentru care a fost prestat serviciul, cu excepția cazului în care sunt solicitate de instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public, în vederea aflării adevărului în cauzele penale. Scopul activităţii detectivului trebuie să fie aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat, fiind obligat însă la păstrarea secretului profesional despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării...

Privacy Policy Settings