Selectează o Pagină

Cadrul legal al profesiei de detectiv particular este reprezentat de Legea 329/2003, ce definește detectivul particular ca fiind o persoana atestată care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, desfăşoară activităţi specifice de investigare la cererea persoanelor fizice sau juridice.

Prin activități de investigare se înțeleg acțiunile ce se referă la:

 1. conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
 2. date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;
 3. persoanele dispărute de la domiciliu;
 4. bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;
 5. asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.

Detectivul particular poate solicita, în cadrul investigației sale, de la persoanele fizice sau autorităţile publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.

De asemenea, activitățile de investigare sunt limitate de respectarea reglementărilor legale interne sau internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice, bunelor moravuri, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Este important de precizat că informaţiile obţinute în cadrul investigației trebuie comunicate exclusiv clientului pentru care a fost prestat serviciul, cu excepția cazului în care sunt solicitate de instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public, în vederea aflării adevărului în cauzele penale.

Scopul activităţii detectivului trebuie să fie aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat, fiind obligat însă la păstrarea secretului profesional despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii chiar şi după încetarea calităţii.

Pentru a putea desfășura această activitate este necesară obținerea unui atestat profesional ce se emite în urma examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a Municipiului Bucureşti și a verificării îndeplinirii următoarelor condiţii prevăzute de lege:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
 2. posedă cel puţin studii medii şi este absolvent al unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
 3. este apt din punct de vedere medical;
 4. să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 5. nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
 6. a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz;
 7. a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Colaborarea cu un detectiv particular facilitează procesul de dobândire a informațiilor tocmai pentru că acesta vine cu instrumentele și echipamentele specifice, precum și cu dedicarea necesară pentru aflarea adevărului într-un timp cât mai util.