Selectează o Pagină

Insolventa – lichidare si/sau reorganizare

Ofertă generală pentru servicii profesionale de administrare judiciară/lichidare

În conformitate cu prevederile Legii societăților, nr. 31/1990, republicată și modificată, art.237 alin. 6, art.252, art.260 și următoarele, cât și în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cabinetul Individual de Insolvență Ionescu Camelia este constituit în conformitate cu O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, fiind organizat ca și cabinet individual de insolvență, înscris în registrul formelor de organizare sub nr. RFO I – 43969.

Obiectul unic de activitate al cabinetului este – exercitarea profesiei de practician in insolvență.

Cabinetul de insolvență își desfășoară activitatea în sediul și cu suportul Societății Civile Profesionale de Avocați Ionescu și asociații din București, B-dul Gheorghe Șincai, nr.12, bloc 12, scara A, etaj 1, ap.6, sector 4, folosind infrastructura existentă aici, care corespunde tuturor exigențelor profesionale. Activitatea cabinetului este sprijinită de membrii societății civile de avocați, la care se adaugă serviciul de contabilitate asigurat de un contabil autorizat salarizat, precum și colaborarea permanentă cu un evaluator ANEVAR, astfel încât procedura de insolvență se desfășoară la cele mai înalte standarde. De asemenea, colaborăm în mod permanent cu experți topo-cadastrali, agenți imobiliari și arhitecți.

În ceea ce privește realizarea atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului, cabinetul de insolvență Camelia Ionescu vă asigură atât o competență profesională, cât și logistică impecabilă.

Pentru asigurarea desfășurării unei proceduri de insolvență eficiente, cabinetul de insolvență Camelia Ionescu dispune de cele mai utile instrumente de eficientizare, printre care enumerăm: rețea de calculatoare internă și externă, telefoane mobile, autoturisme, abonament complex la portalul legislativ ”Idrept”, abonament la Buletinul de insolvență, abonament la baza de date ”Recom” online, programe informatice de legislație, doctrină și jurisprudență.

Deși este un cabinet înființat recent, persoana care exercită profesia de practician în insolvență are o reputație neștirbită în profesia de avocat timp de 16 ani, experiența acumulată în decursul acestor ani dezvoltându-i abilități în gestionarea cauzelor de insolvență.

Experiența generală a practicianului în insolvență și cea dobândită în activitatea desfășurată sub tutela Baroului București, într-un număr considerabil de cauze ce au avut drept obiect proceduri de reorganizare judiciară și/sau lichidare, îmbinate cu rezultatele obținute ca urmare a desfășurării cu celeritate a operațiunilor de lichidare și valorificarea în termen scurt a activelor din patrimoniul debitorilor, reorganizări de succes, valorificări la prețuri superioare celor din evaluare și nu în ultimul rând, aducerea anumitor bunuri în patrimoniul companiilor constituie atuuri ale acestui practician in insolvență.

Fiind preocupată de o capacitate de auto-depășire constantă și o puternică dorință de perfecționare, practicianul în insolvență – Ionescu Camelia participă activ la conferințe, traininguri, seminarii și simpozioane pe teme de interes din domeniul insolvenței, cât și pe probleme generale de drept.

Disponibilitatea de timp, resurse și personal reiese din faptul că echipa reunește experiența, eficiența și profesionalismul unei echipe de specialiști. Mai mult, suntem în permanență dispuși să oferim instrumentele necesare acoperirii cu succes a celor cinci domenii de activitate conexe procedurii de insolvență, și anume: management și marketing, juridic, economic, evaluări și expertize, precum și activitățile administrative.

Practicianul in insolvență este asigurat profesional în limita sumei de 100.000 lei în  baza poliței de răspundere civilă profesională – practician în insolvență, încheiată cu compania Generali România Asigurare Reasigurare S.A.

Activitățile desfășurate de către Cabinetul de insolvență sunt cele prevăzute de Legea nr. 85/2014, respectiv Legea nr. 31/1990, art. 237 alin. 6, art. 252, art. 260 și următoarele.  

 • Faza 1
 1. Examinarea activității debitoarei și întocmirea unui raport adresat judecătorului sindic și adunării creditorilor în care să se propună reorganizarea debitoarei sau trecerea la lichidarea averii acesteia.
 2. Întocmire sau asistență la întocmirea proiectului planului de reorganizare și în cazul în care acesta este aprobat de adunarea creditorilor și confirmat de către judecătorul-sindic, supravegherea activității debitoarei.
 3. Prezentarea lunară a raportului privind situația financiară a debitoarei.
 4. În cazul în care se trece la lichidare, se va proceda la inventarierea completă a averii debitoarei, cu sigilarea prealabilă a bunurilor (dacă este cazul), în prezența administratorului, luându-se măsuri de conservare a bunurilor.
 5. Se vor verifica registrele contabile ale societății și se va încheia bilanțul de începere a lichidării, se va stabili situația exactă a activului și pasivului debitoarei, se va întocmi lista obligațiilor și a bunurilor debitoarei, inclusiv lista sumelor pe care debitorul le are de încasat.
 6. Se vor efectua notificările prevăzute de lege.

 

 • Faza 2
 1. Se vor lua măsurile necesare, inclusiv promovarea de acțiuni în justiție, pentru încasarea creanțelor din averea debitoarei.
 2. Se va propune judecătorului sindic menținerea sau rezilierea contractelor aflate în derulare, inclusiv a contractelor de muncă, urmând să se justifice propunerile făcute.
 3. Se va proceda la evaluarea activelor existente în patrimoniul societății, în scopul valorificării acestora.
 4. Se vor întocmi tabelele creanțelor prevăzute de lege.

 

 • Faza 3
 1. Se vor face propuneri pentru vânzare a bunurilor în bloc sau a altor modalități de vânzare.
 2. Se vor lichida bunurile din averea debitoarei cât mai avantajos posibil.
 3. Vânzarea se va face cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de lege.
 4. Se va întocmi planul de distribuire între creditori a sumelor din patrimoniul debitoarei, care se va comunica creditorilor. În urma necontestării acestuia, se vor efectua distribuirile corespunzătoare către creditori.
 5. Se va întocmi raportul final și se va prezenta organelor competente.
 6. Se va întocmi bilanțul final de lichidare cu propuneri pentru închiderea lichidării.

 

Onorariul aferent administrării/lichidării debitoarei.

Pentru lichidările efectuate în baza Legii nr. 31/1990, onorariul va fi cel stabilit în conformitate cu prevederile art.237, alin. 6, teza a doua, respectiv cel în cuantum de 1000 lei.

Pentru activitățile prestate în baza Legii nr. 85/2014, onorariul și cheltuielile vor fi calculate astfel:

Cheltuielile generale de administrare a activităților societății vizează următoarele aspecte: analiza organigramei actuale a societății și restructurarea acesteia, demararea activităților de colectare a creanțelor, corespondența cu creditorii, inventarierea și evaluarea patrimoniului, întocmirea sau asistență la întocmirea planului de reorganizare, securizarea tuturor activelor și valorificarea lor, conducerea în întregime a activității debitoarei, distribuția banilor către creditori și îndeplinirea fazelor finale ale lichidării (soluționarea litigiilor).

Onorariul pe care îl solicităm este:

 1. onorariu fix, cuprins între 500 și 5000 lei/lună, în funcție de complexitatea procedurii;
 2. onorariu de succes, care se adaugă onorariului fix, după cum urmează:

2.1. 7% + TVA din sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor, recuperărilor de creanțe și din acțiunile întemeiate pe art. 169 și următoarele din Legea insolvenței.

2.2. 8% + TVA din sumele obținute ca urmare a anulării unor acte frauduloase ce au ca rezultat reîntregirea sau majorarea activului debitoarei; 

Pentru procedurile de insolvență în care nu se obțin sume de bani, onorariul se va achita din fondul aflat la dispoziția U.N.P.I.R. și va fi în cuantum de 3000 lei + T.V.A.

 

Aspecte privind cheltuielile

-onorariile nu includ onorariile experților;

-împreună cu Judecătorul sindic și Comitetul Creditorilor vom conveni asupra unui buget, dacă și când va fi cazul, pentru serviciile prestate de către experți și alți subcontractanți;

-cheltuielile cabinetului nu includ costurile asigurării activelor debitoarei (polițe de asigurare, CASCO etc.);

-plata salariilor personalului angajat, revendicările creditorilor și alte costuri, cum ar fi cele pentru utilități, rămân datorii ale debitoarei și nu se transferă asupra Lichidatorului.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă stăm la dispoziție:

 • prin e-mail la adresa office@ionescu-asociatii.ro,
 • telefon mobil 0723.65.88.44. Camelia Ionescu
 • Telefon fix: 031.420.66.88.
 • Fax: 021.330.31.00.