Selectează o Pagină

Legea 273/2004 privind procedura adopției definește părintele firesc ca fiind persoana faţă de care copilul are stabilită filiaţia firească.

În situația adopției copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv, cererea de încuviințare a adopției va fi introdusă direct la instanța judecătorească.

Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv se face cu citarea adoptatorului şi a părinţilor fireşti ai adoptatului.

Părinții firești trebuie să consimtă în fața instanței judecătorești la adopția copilului.

Adoptatorul trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât copilul adoptat și să nu se afle în vreuna dintre situațiile ce reprezintă impedimente la adopție.

                Copilul poate fi adoptat de către soţia tatălui numai dacă filiaţia este confirmată prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologică ADN.

În cazul adopţiei copilului de către soţia celui care a recunoscut copilul născut în afara căsătoriei, instanţa judecătorească va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă paternitatea este confirmată prin rezultatul expertizei filiaţiei.

Cheltuielile determinate de efectuarea expertizei sunt suportate de către adoptator.

În situaţia în care adoptatorul nu dispune de resursele financiare necesare, acestea vor fi suportate din bugetul de stat.

Ce documente trebuie atașate cererii de încuviinţare a adopţiei?

  • raportul/rapoartele de consiliere și informare ale părinților firești;
  • certificatul de naştere al copilului, în copie legalizată;
  • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către unităţi publice nominalizate de către direcţia de sănătate publică;
  • raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, în vederea exprimării consimţământului;
  • certificatul de naştere al adoptatorului, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie al adoptatorului, în copie legalizată;
  • cazierul judiciar al adoptatorului;
  • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista căruia este înscris;
  • documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopţiei copilului de către soţia părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii.

 

În cazul acestei adopții, nu este necesară obţinerea atestatului de persoană aptă să adopte, a statutului de copil adoptabil,  încredinţarea în vederea adopţiei și nici monitorizarea post adopție.

Acțiunea este scutită de taxă de timbru.