Selectează o Pagină

La data 10.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României:

Ordonanța militară nr.8 emisă de ministrul afacerilor interne, care vizează următoarele măsuri:

 • Permiterea activităților de pescuit comercial și acvacultură pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră, precum și valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități

Această măsură se adresează titularilor de autorizații/permise de pescuit comercial.

Motivul ce trebuie menționat în declarația pe propria răspundere este – deplasare în interes profesional.

 • Permiterea activităților de apicultură

Dacă își dovedesc calitatea, apicultorii își pot exercita activitatea, le este permisă circulația spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei.

Dovada calității de apicultor se face în baza unei adeverințe ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

Motivul ce trebuie menționat în declarația pe propria răspundere este – deplasare în interes profesional.

 • Permiterea activităților specifice domeniului auto

Mai exact, este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

Motivul ce trebuie menționat în declarația pe propria răspundere este – deplasare pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

*Rămân aplicabile dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19
:

Art. 4.

(1) Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1) se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

 • Prelungirea măsurii suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020

Această măsură nu se aplică în cazul zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

În cazul prelungirii stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, această măsură se va aplica dacă se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.

 • Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de
  urgență

Agricultorii trebuie să dețină certificat de producător agricol și să respecte cu strictețe cu măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.
Este permisă deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

 • Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență

Personalul acestora are obligația de a respecta măsurile de prevenire a răspândirii
COVID-19.

 • Prelungirea pe toată durata stării de urgență a măsurii de – închidere totală sau parțială a punctelor de trecere a frontierei de stat ­- stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020

 

 • Exceptarea izolării la domiciliu/carantină a lucrătorilor transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19

Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în aceste condiții sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute mai sus se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje

Persoanele care nu au statutul de ,,lucrător transfrontalier”, intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile aferente carantinei.

 • Exceptarea izolării la domiciliu/carantină a persoanelor care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
  *Această măsură se aplică și personalului din următoarele domenii: științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.
 • Interzicerea exportului produselor agroalimentare – cereale, pe perioada situației de urgență

Atât procedurile de export a produselor agroalimentare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, cât și activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare – cereale – se suspendă pe perioada stării de urgență.
Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare – cereale –  se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.

 • Interzicerea pe perioada stării de urgență a încetării sau suspendării activităților serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014

Cu toate acestea, aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor enunțate mai sus, în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Izolarea preventivă pe o perioadă de 14 zile a personalului centrelor enunțate mai sus, la locul de muncă sau în zone special amenajate, în care nu au acces persoane din exterior
Această izolare este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
Șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

În lipsa acestui personal, directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, comitetul județean pentru situații speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.

Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor enunțate mai sus atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
Este interzis accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale.
În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare, autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.
Personalului care deservește aceste centre i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.

În cazul demisiei angajaților centrelor enunțate mai sus, termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
Pentru a preveni apariția unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

 • Suspendarea pe perioada stării de urgență a procedurilor de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora
  Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.
 • Obligația dezinfectării imobilelor cu destinația de locuințe colective se transformă în recomandare

Astfel, montarea dispozitivelor cu soluții dezinfectante în blocuri și dezinfectarea periodică a lifturilor, casei scărilor și celorlalte spații comune din interiorul acestora nu mai sunt obligatorii.

 • Prelungirea programului comercianților, în zilele de – joi, vineri, sâmbătă – înainte de Paște

Operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

 • O nouă sancțiune pentru nerespectarea măsurii prevăzute de art.5 din Ordonanța militară nr.1/2020 ( 5  (1) Transportul dispozitivelor medicale şi materialelor sanitare care asigură prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate COVID-19, precum şi al medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed), în vederea distribuirii în afara teritoriului României, este interzis.  (2) Transportul ansamblelor şi subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi, nu se supune interdicţiei prevăzute la alin. (1).

Pe lângă  sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.

 • Prelungirea măsurii suspendării zborurilor către și din Spania/Italia prevăzute de dispozițiile art.1 din Ordonanța militară nr.5/2020

Astfel, zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România,  vor fi în continuare suspendate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18.00.

Zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către România, vor fi în continuare suspendate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 6 aprilie 2020. În cazul prelungirii stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, această măsură se va aplica în continuare dacă se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.

Aceste măsuri nu vizează zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 • Prelungirea suspendării zborurilor prevăzute de dispozițiile art.9 din Ordonanța militara nr.7/2020

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. (2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României. (3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Astfel, măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care
este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020,

numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului  afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.

 • Modificarea condițiilor privind transportul aerian al lucrătorilor sezonieri din România către alte state, prevăzute de dispozițiile art.10 in Ordonanța militara nr.7/2020

Transportatorii aerieni trebuie să aibă licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate(charter) și avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.

 • Completarea beneficiilor personalului medical prevăzute de dispozițiile art.16 din Ordonanța militară nr.7/2020

Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, pe lângă spațiile hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi și hrană – trei mese pe zi și apă.

Nerespectarea măsurilor enunțate mai sus atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.