Selectează o Pagină

Dacă sunteți proprietarul sau administratorul unei întreprinderi mici sau mijlocii și vă doriți obținerea unui finanțări în baza OUG nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, astfel cum a fost modificată de OUG nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, vă informăm cu privire la forma de actualitate a articolul 1:
,, (1) Se aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
(3) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare,
sau
b) una sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare.
(31) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program.
(32) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program.
(33) Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi poate dura până la 31 martie 2021. Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.
(4) Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5)În completarea garanţiilor de stat pot fi acordate garanţii financiare proprii de către alte instituţii financiare bancare şi nebancare, conform normelor şi procedurilor proprii ale acestora. ,,