Selectează o Pagină

Ambrozia, cunoscută în mitologia greacă drept hrana zeilor, „mai dulce ca mierea”, este departe de a fi o planta prietenoasă, în realitate.

Denumită științific Ambrosia artemisiifolia, aceasta este o plantă cu origini nord-americane a cărei prezență se face simțită în Europa ȋncă din anul 1860, remarcată ȋn primul rând prin alergiile cunoscute de către majoritatea locuitorilor sub denumirea de “febra fânului”.

În ultimii ani, ambrozia a devenit o specie invazivă cu răspândire în multe areale, iar efectul nociv al acesteia, prin cantitatea mare de polen eliberată, a determinat o crestere masivă a numărului de persoane care au reacții astmatice sau care manifestă diferite forme alergice severe.

Din materialul postat pe site-ul Min. Agriculturii și Dezvoltării Durabile (www.madr.ro), respectiv site-ul Direcției pentru Agricultură București (www.damb.ro) se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000 persoane), un număr de 482.000 de persoane sunt alergice la polenul de ambrozie, majoritatea prezentând rinoconjuctivită. Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozie atinge 6 milioane, majoritatea regiunilor afectate fiind din vestul țării.

Asfel, odată cu înmulțirea cazurilor de alergii provocate de ambrozie, a fost necesară intervenția legiuitorului pentru a reglementa o modalitate prin care să se diminueze răspândirea acestei plante și, prin urmare, consecințele dăunătoare provocate de ambrozie pentru sănătatea cetățenilor.

În acest sens, Parlamentul a adoptat Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 14 martie 2018, normele metodologice de aplicare a acesteia fiind aprobate prin  Hotărârea de Guvern nr. 707 din 5 septembrie 2018. Aceste acte normative au scopul instituirii unor măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifoli.

Art. 1 din Legea 62/2018 prevede că proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Potrivit art. 2 din aceași act normativ, în scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioadă cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Sancțiunile nerespectării obligației instituite de lege sunt regăsite în art. 3 din aceeași lege, care prevede că nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Modalitatea de control și sancționare a încălcării prevederilor Legii 62/2018 este reglementată de art. 4 din normele metodologice, conform căruia, după transmiterea somaţiilor de către autorităţile administraţiei publice locale, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului.

Comisia este formată din 4 specialişti desemnaţi din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 5 din lege, care duc la îndeplinire prevederile normelor metodologice, precum şi un secretar.

Comisia verifică proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, în prezenţa acestora, după caz, constată nerespectarea dispoziţiilor art. 1 din lege şi aplică sancţiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.

Membrii Comisiei se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei centralizatoare transmise de autorităţile administraţiei publice locale, primul control fiind efectuat în perioada 1 iulie-15 iulie a fiecărui an, iar un al doilea control se face în perioada 16-31 iulie a anului, doar pentru terenurile unde au fost semnalate nerespectări ale măsurilor impuse și s-a aplicat sancțiunea avertismentului.

Potrivit art. 15 din normele metodologice, în anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora, verifică, constată şi stabilesc suprafeţele de teren cu buruiana ambrozia, până cel târziu la data de 1 octombrie.

Așadar, legea instituie o obligație de a face atât în sarcina persoanelor fizice deținătoare de terenuri, cât și a persoanelor juridice, de drept privat sau de drept public, stabilind un termen până la care trebuie îndeplinită această obligație, cât și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare.

În ceea ce privește termenul instituit de lege, acesta este unul imperativ, nerespectarea lui atrăgând sancțiunile expres prevăzute de lege.

Observăm faptul că legiuitorul a instituit o modalitate de sancționare graduală, fiind obligatorie aplicarea avertismentului, pentru prima neregularitate constatată, și abia ulterior, dacă persoanele sancționate astfel nu respectă nici prevederile din avertisment, se va aplica amenda.

În ceea ce privește terenurile care intră sub incidența legii privind combaterea buruienii ambrozia, în normele metodologice se prevede, în art. (3), că verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora.

În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafeţele de teren pe care s-a constatat existenţa buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 din normele metodologice, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.

Conform alin. (3) din normele metodologice, pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

Astfel, considerăm că, din dispozițiile legale reiese, pe de o parte,  faptul că obligațiile prev. de art. 1 din Legea 62/2018 nu izvorăsc din lege, fiind condiționate de includerea terenurilor respective în centralizatorul întocmit în urma verificărilor efectuate de autoritățile administrației publice locale.

Pe de altă parte, este instituită obligația autorităților administrației publice locale de a verifica și identifica terenurile infestate de această plantă, acțiuni în urma cărora trebuie să întocmească un tabel centralizat cu terenurile identificate și să informeze deținătorii respectivelor terenuri cu privire la obligațiile legale pe care le au, prin transmiterea unei somații către aceștia. Legea prevede, deci, obligații determinate, precum și termenele în care trebuie îndeplinite aceste obligații.

Astfel, în situația existenței unor terenuri afectate de ambrozie, este necesar în primul rând a se verifica dacă autoritatea publică locală a efectuat verificările necesare și a inclus respectivul teren în centralizatorul întocmit, iar abia ulterior, dacă proprietarul sau persoana în administrarea căreia se află respectivul teren și-a îndeplinit sau nu obligațiile prevăzute de lege.

Prin urmare, răspunderea directă a proprietarului, deținătorului sau administratorului terenului este condiționată de îndeplinirea obligației autorității administrației publice, în cazul nerespectării acesteia din urmă nefiind răspunzător proprietarul.

În scopul îndeplinirii obligațiilor impuse de lege, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia primesc, odată cu somația, informații despre această plantă, precum și recomandări cu privire la modalitățile cele mai eficiente de combatere. În acest sens, sunt îndrumați să consulte și site-urile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dureabile, Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății, unde au fost create pagini speciale de prezentare a buruienii ambrozia, în scopul combaterii și informării cu privire la pericolul ei. De asemenea, aceste instituții trebuie să desfășoare și campanii de informare a populației cu privire la buruiana ambrozia și să pună la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri materiale informative cu buruiana ambrozia.

Modalitățile prin care se poate combate răspândirea ambroziei sunt reglementate de art. 2 din Legea 62/2018 cu titlu exemplificativ, legiuitorul menționând printre lucrările de întreţinere a terenurilor: cosirea, smulgerea, erbicidarea sau alte lucrări şi metode specifice. Astfel, proprietarii și administratorii nu sunt ținuți să utilizeze doar metodele expres menționate de lege, ci au libertatea să aleagă orice altă metodă eficientă.

Existența unei legislații în acest domeniu are, pe lângă scopul preventiv – de a evita cauzarea unor afecțiuni determinate de polenul ambroziei, prin eradicarea acesteia, și pe acela de a asigura un mecanism de protecție pentru cetățenii care suferă prejudicii prin nerespectarea normelor impuse.

Astfel, aceștia au posibilitatea de a se îndrepta cu acțiune în justiție împotriva proprietarilor de terenuri care nu își îndeplinesc obligația de a efectua activități pentru combaterea ambroziei, atât în scopul de a-i determina, cu ajutorul forței coercitive a statului, să-și îndeplinească această obligație, cât și pentru a obține repararea prejudiciilor suferite, pe calea răspunderii civile delictuale.

Dat fiind faptul că Legea 62/2018 a intrat în vigoare relativ recent, nu s-a dezvoltat, încă, o jurisprudență în această materie.

În concluzie, reglementarea despre care am făcut vorbire este expresia caracterului viu al dreptului, reprezentând o adaptare a legislației la nevoile actuale ale societății, fiind necesară asigurării confortului și sănătății cetățenilor.