Selectează o Pagină

Știați că,

Puteți (re)dobândi cetățenia română, ca descendent de gradul al III-lea al unui cetățean român, cu posibilitatea de a păstra cetățenia străină și de a stabili domiciliul în țară sau de a-l menține în străinătate?

Legislația română permite persoanelor cu domiciliul sau reședința în străinătate să depună cererea pentru redobândirea cetățeniei române la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din țara de domiciliu sau de reședință.

Dobândirea cetățeniei de către unul dintre soți nu are consecințe asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul unui cetățean străin care recâștigă cetățenia română poate solicita acordarea cetățeniei române în condițiile legii.

CONDIȚIILE CERUTE DE LEGE SUNT:

 1. să fie descendentul maxim până la gradul al III-lea al unui cetățean român, care și-a pierdut cetățenia română din cauze care nu îi sunt imputabile sau cetățenia română a fost revocată fără voia sa;
 2. să aibă un comportament, acțiuni și atitudine de loialitate față de statul român;
 3. să nu întreprindă sau să sprijine acțiuni împotriva statului de drept sau a securității naționale și să declare că nu a întreprins o astfel de acțiune în trecut;
 4. e cunoscut pentru comportament bun și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl va face nevrednic de a fi cetățean român;
 5. vârsta minimă de 18 ani;

Toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ și trebuie să se facă dovada îndeplinirii acestora.

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
 2. Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată;
 3. Buletinulsau cartea de identitate, în original și în copie legalizată;
 4. Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Hagaeste obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.
 5. Acte de stare civilă(certificate de naştere, de căsătorie, de deces sau de divorţ, extrase din Registrul de stare civilă, în original și/sau hotărâre judecătorească de reconstituire pe cale administrativă a actelor de stare civilă) în original și în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.
 6. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă aplicantul doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Hagaeste obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte căîn prezent aplicantul nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 8. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă aplicantul a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române. În cazul în care solicitantul a depus anterior o cerere de redobândire a cetățeniei române, o nouă cerere va putea fi înregistrată numai după prezentarea și depunerea unei dovezi privind încetarea efectelor ordinului, eliberată de misiunea diplomatică competentă. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Hagaeste obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.;
 9. Acte de stare civilăîn original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 10. Acordul părințilorpentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar.  În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.  În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 11. Consimţământul minorilor de peste 14 anipentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte.

Totodată este necesară dovada scrisă privind data pierderii cetăţeniei române:

– adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română.

– un certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, în copie legalizată, cu apostilă şi traducere legalizată, din care sa reiasă data acordării acesteia;

– acte din care să rezulte data când acesta a emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau un document de călătorie);

PROCEDURA DE ACORDARE A CETĂȚENIEI ROMÂNE:

Dosarul poate fi depus astfel:

 • La misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României care îl vor trimite Comisiei de cetățenie din cadrul Autorității naționale pentru cetățenie.
 • cererea este formulată în limba română, adresată Comisiei pentru cetățenie și se depune personal, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, fiind însoțită de documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.
 • în cazuri justificate, prin împuternicire cu procură specială și autentică, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, fiind însoțit de documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.
 • O situație excepțională înseamnă, în acest caz: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință și reprezentanța diplomatică a României în țara dvs. de domiciliu / reședință să aibă activitatea suspendată.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie a României verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea / redobândirea cetățeniei române.

Autoritatea va solicita relații de la autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru dobândirea cetățeniei române.

În cazul în care Comisia consideră că este necesar să audieze persoane care ar putea furniza informații utile în vederea soluționării cererii, va dispune convocarea acestora, stabilind un termen.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile cerute, cererea va fi respinsă și o nouă cerere de acordare a cetățeniei române poate fi depusă la 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Dacă autoritatea constată că sunt îndeplinite toate condițiile cerute de lege, va emite un ordin de acordare a cetățeniei. După emiterea ordinului, va trebui depus jurământul de credință.

Dacă se doreste păstrarea domiciliului în străinătate, se va depune jurământul de credință, în termenul prevăzut de lege, în fața șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din țara în care aplicantul locuiește.

În acest caz, certificatul de cetățenie română va fi emis de șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Nedepunerea jurământului, din motive imputabile persoanei care a obținut cetățenia română, atrage după sine încetarea efectelor ordinului de acordare a cetățeniei române.

 

Persoanele cărora li s-a acordat cetățenia română, potrivit legii, au toate drepturile și libertățile, precum și obligațiile prevăzute de Constituție și de legile țării pentru cetățenii români.

 

Ionescu și Asociații oferă consultanță, asistare și reprezentare în procesul de (re)dobândire a cetățeniei române.