Selectează o Pagină

Stiai că ….în data de 14.03.2023 a fost lansat în dezbatere publică – Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

Proiectul de lege propune o serie de modificări și completări la legea societăților nr. 31/1990, care vizează mai multe aspecte legate de constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale. De asemenea, se propun modificări la Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului, care vizează înregistrarea în acest registru a anumitor informații suplimentare privind societățile comerciale.

Unul dintre obiectivele principale ale acestui proiect de lege este de a îmbunătăți cadrul legal existent și de a reduce birocrația înregistrării societăților comerciale, astfel încât să se faciliteze dezvoltarea afacerilor în România. Proiectul de lege prevede și măsuri pentru îmbunătățirea transparenței și a protecției intereselor creditorilor și ale acționarilor.

Dezbaterea publică a proiectului de lege a fost importantă pentru a permite intereselor publice și ale societății civile să ofere feedback și sugestii asupra modificărilor propuse. După finalizarea perioadei de dezbatere publică, proiectul de lege va fi supus votului în Parlamentul României.

,,Proiect de Lege

pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I – Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 113, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

”h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;”

 1. La articolul 113, după litera h) se adaugă o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

”h1) transformarea transfrontalieră a societății;”

 1. La articolul 134 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) transformarea transfrontalieră a societății”

 1. d) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră.”
 2. La articolul 134, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(21) În cazul fuziunilor, transformărilor și divizărilor transfrontaliere, asociații care nu sunt în favoarea operațiunii își pot exercita dreptul de retragere în condițiile prevăzute la art. 25130, art. 25149, respectiv art. 25170.”

 1. Capitolul III al titlului VI se abrogă.
 1. La titlul VI, după capitolul II, se introduc trei noi capitole, capitolul IV, cuprinzând articolele 25120 – 25139, capitolul V, cuprinzând articolele 25140 – 25158, capitolul VI, cuprinzând articolele 25159 – 25181, cu următorul cuprins:

”Capitolul IV – Fuziunea transfrontalieră

 Secțiunea 1 – Domeniul de aplicare. Definiție

Art. 25120 – (1) Societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată – persoane juridice române – și societățile europene cu sediul social în România pot fuziona, în condițiile prezentei legi, cu societăți care au sediul social sau, după caz, administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, denumite în continuare state membre, care sunt guvernate de legislația acestora și funcționează într-una dintre formele juridice prevăzute în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L169 din 30 iunie 2017.

(2) Societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată – persoane juridice române – și societățile europene cu sediul social în România pot fuziona cu societăți care au sediul social sau, după caz, administrația centrală ori sediul principal în alte state membre și care, fără a se încadra în tipurile de entități prevăzute la alin. (1), au personalitate juridică, dețin un patrimoniu propriu ce reprezintă singura sursă care asigură garantarea obligațiilor sociale și sunt supuse unor formalități de publicitate similare celor prevăzute de Directiva (UE) 2017/1132, dacă legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.

(3) În cazul în care societatea absorbantă este o societate în comandită pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legii române, acționarii societății absorbite vor fi întotdeauna acționari comanditari ai societății în comandită pe acțiuni absorbante, dacă nu se prevede altfel în hotărârea de aprobare a proiectului de fuziune.

Art. 25121 – Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol:

 1. a) societățile reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) societățile care fac obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție, a măsurilor de redresare și rezoluție și a măsurilor de prevenire a crizelor prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare și societățile care fac obiectul unor măsuri de prevenire a crizelor, în sensul prevederilor art. 2 pct. 48 din Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 22 din 22.01.2021;
 3. c) societățile care se află în curs de lichidare și care au început să distribuie activele către asociați;
 4. d) societățile aflate într-o procedură de insolvență sau de prevenire a insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) operațiunile de fuziune supuse Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Comunităților Europene) L 294 din 10.11.2011.

 

Art. 25122 – (1) Legea română este legea aplicabilă procedurilor și formalităților fuziunii transfrontaliere în vederea obținerii certificatului prealabil de către societățile participante la fuziune persoane juridice române, respectiv  procedurilor și formalităților derulate în vederea înmatriculării în registrul comerțului a societății nou constituite urmare fuziunii transfrontaliere sau, după caz, în vederea înregistrării mențiunilor privind modificarea actului constitutiv al societății absorbante, persoane juridice române.

(2) Societatea nou constituită ca urmare a fuziunii transfrontaliere poate avea una dintre formele de societate prevăzute la art. 25120 alin. (1).

 

Art. 25123 – (1) Fuziunea transfrontalieră, în sensul prezentei legi, este operațiunea prin care:

 1. a) una sau mai multe societăți, dintre care cel puțin două sunt guvernate de legislația a două state membre diferite, sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți în schimbul repartizării către asociații societății sau societăților absorbite de acțiuni/părți sociale la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor/părților sociale astfel repartizate; sau
 2. b) mai multe societăți, dintre care cel puțin două sunt guvernate de legislația a două state membre diferite, sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării către asociații lor de acțiuni/părți sociale la societatea nou constituită şi, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor/părților sociale astfel repartizate;
 3. c) o societate este dizolvată fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului său unei alte societăți care deține totalitatea acțiunilor sale/părților sale sociale sau a altor titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală.
 4. d) una sau mai multe societăți își transferă, ca urmare a dizolvării fără lichidare, toate activele și datoriile unei alte societăți existente, societatea absorbantă, fără emiterea de noi acțiuni de către societatea absorbantă, cu condiția ca o persoană să dețină direct sau indirect totalitatea acțiunilor societăților care fuzionează sau cu condiția ca asociații societăților care fuzionează să dețină acțiunile în aceeași proporție în toate societățile care fuzionează.

(2) Plata în numerar poate fi superioară valorii prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă legislația a cel puțin unuia dintre statele membre a căror naționalitate o dețin societățile participante la fuziune sau societatea nou constituită permite depășirea acestui procent.

Secțiunea a 2-a

Etape. Efecte. Nulitate

Art. 25124 – (1) Administratorii sau membrii directoratului societăților care urmează a participa la fuziune întocmesc un proiect comun de fuziune care trebuie să cuprindă cel puțin:

 1. a) forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților participante la fuziune;
 2. b) forma, denumirea și sediul social ale societății nou constituită, dacă este cazul;
 3. c) condițiile alocării de acțiuni/părți sociale la societatea absorbantă sau la societatea nou constituită;
 4. d) rata de schimb a acțiunilor/părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar;
 5. e) data de la care acțiunile/părțile sociale prevăzute la lit. c) dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
 6. f) drepturile acordate de către societatea absorbantă sau nou constituită deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale şi celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
 7. g) orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere ori directoratului;
 8. h) informații privind evaluarea patrimoniului transferat societății absorbante sau societății nou constituite;
 9. i) data de la care tranzacțiile societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau nou constituite;
 10. j) efectele fuziunii asupra locurilor de muncă ale angajaților societăților participante la fuziune;
 11.  k) data situațiilor financiare ale societăților participante care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii;
 12.  l) dacă este cazul, informații privind mecanismele de implicare a angajaților în definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societății absorbante sau nou constituite.
 13. m) prețul acțiunilor/părților sociale, pentru situația în care asociații își exercită dreptul de retragere din societate, precum și adresa de e-mail la care asociații pot transmite declarația de retragere;
 14.  n) orice garanții acordate creditorilor, precum garanții reale sau personale;

(2) La proiectul prevăzut la alin. (1) va fi anexat proiectul actului constitutiv al societății ce urmează a fi înființată, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societății absorbante, precum și situațiile financiare în vederea fuziunii, întocmite, aprobate și auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni înainte de data proiectului de fuziune.

(3) Cu cel puțin șase săptămâni înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe fuziunea transfrontalieră, proiectul comun de fuziune transfrontalieră și anexele acestuia se pun la dispoziția asociaților și angajaților, cel puțin în format electronic, prin afișare pe pagina de internet a societății, potrivit art. 25128 alin. (3) sau prin transmitere pe cale electronică, asociații și angajații primind și o notificare în conformitate cu art. 25128 alin. (1).

 

Art. 25125 – (1) Administratorii sau membrii directoratului fiecăreia dintre societățile participante la fuziune întocmesc un raport, cu două secțiuni, una destinată asociaților și cealaltă destinată angajaților sau două rapoarte distincte în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale fuziunii transfrontaliere, în special implicațiile asupra activității economice viitoare a societății, inclusiv implicațiile fuziunii transfrontaliere pentru angajați.

(2) În secțiunea din raport/raportul destinată/destinat asociaților sunt precizate cel puțin următoarele:

 1. a) implicațiile fuziunii transfrontaliere pentru asociați;
 2. b) prețul acțiunilor/părților sociale, pentru situația în care asociații își exercită dreptul de retragere din societate, inclusiv metoda/metodele folosite pentru calcularea acestuia;
 3. c) rata de schimb a acțiunilor/părților sociale și metoda/metodele de calcul folosite pentru calcularea acesteia, precum și cuantumul eventualelor plăți în numerar;
 4. d) drepturile de care beneficiază asociații potrivit art. 25130.

(3) Secțiunea din raport/raportul destinată/destinat asociaților nu este obligatorie/obligatoriu în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic și în cazul în care toți asociații au convenit să renunțe la această cerință.

(4)  În secțiunea din raport/raportul destinată/destinat angajaților sunt precizate cel puțin următoarele:

 1. a) efectele fuziunii transfrontaliere asupra raporturilor de muncă, precum și, după caz, măsurile necesare pentru menținerea acestor raporturi de muncă, efectele asupra contractelor colective de muncă și asupra acordurilor de întreprindere, dacă este cazul;
 2. b) orice modificare substanțială a condițiilor de angajare/de muncă aplicabile sau cu privire la sediile societăților participante la fuziune;
 3. c) modul în care elementele prevăzute la lit. a) și b) afectează filialele societăților participante la fuziune.

(5) Secțiunea din raport/raportul destinată/destinat angajaților nu este obligatorie/obligatoriu în cazul în care activitatea societăților participante la fuziune și, dacă este cazul, a filialelor acestora este derulată exclusiv de către administratori sau, după caz, de membrii consiliului de administrație ori, după caz, de membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului.

(6) Cu cel puțin șase săptămâni înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe fuziunea transfrontalieră, raportul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, secțiunea corespunzătoare a raportului sau rapoartele distincte se pune/se pun la dispoziția asociaților și reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu au fost desemnați reprezentanți, a angajaților înșiși, pentru fiecare societate participantă la fuziune, cel puțin în format electronic, prin afișare pe pagina de internet a societății, potrivit art. 25128 alin. (3), sau prin transmitere pe cale electronică.

(7) Reprezentanții angajaților sau, dacă nu au fost desemnați reprezentanți, angajații au dreptul să formuleze o opinie cu privire la raportul/secțiunea din raport destinată angajaților, nu mai târziu de 5 zile înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe proiectul de fuziune transfrontalieră. Opinia se anexează raportului, iar administratorii/membrii directoratului transmit răspuns motivat față de opinia formulată, cel puțin cu o zi înaintea acestei date. Asociații sunt informați cu privire la opinia formulată de reprezentanții angajaților sau, după caz, de angajații înșiși.

(8) În cazul în care, în conformitate cu alin. (3), se renunță la secțiunea din raport destinată asociaților, iar secțiunea destinată angajaților nu este obligatorie, fiind aplicabile prevederile alin. (5), raportul nu este necesar.

(9)  Alin. (1)-(8) nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile angajaților, prevăzute de Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaților și de Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcționarea comitetului european de întreprindere, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Administratorii sau, după caz, membrii directoratului fiecăreia dintre societățile participante la fuziune informează asociații înainte de data întrunirii adunării generale convocate pentru aprobarea fuziunii transfrontaliere sau, cel mai târziu, în cadrul acesteia dacă, ulterior datei întocmirii proiectului comun de fuziune transfrontalieră și a raportului/rapoartelor prevăzut/prevăzute de alin. (1), au intervenit modificări semnificative privind activele societății sau nivelul veniturilor acesteia, în special în cazul în care acestea ar determina o rată de schimb diferită, o alocare diferită a acțiunilor/părților sociale la societățile beneficiare sau un preț diferit al acțiunilor/părților sociale pentru asociații care și-ar exercita dreptul de retragere.

 

Art. 25126 – (1) Proiectul comun de fuziune transfrontalieră se examinează de un expert independent, pentru fiecare dintre societățile participante la fuziune, sau de unul sau mai mulți experți pentru toate societățile participante la fuziune persoane juridice române sau societăți europene cu sediul social în România, expert/experți care întocmește/întocmesc un raport de evaluare, ce se pune la dispoziția asociaților cu cel puțin o lună înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe fuziunea transfrontalieră, cel puțin în format electronic. Evaluarea este imparțială și obiectivă, fiind realizată în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013.

(2)   Raportul prevăzut la alin. (1) precizează dacă prețul acțiunilor/părțile sociale stabilit pentru asociații care își exercită dreptul de retragere și rata de schimb a acțiunilor/părților sociale sunt adecvate. În realizarea evaluării, expertul autorizat ia în calcul prețul de piață al acțiunilor societăților participante înainte de publicarea proiectului de fuziune sau valoarea societăților excluzând efectul fuziunii propuse, prețul acțiunilor/părților sociale urmând a fi determinat prin metodele de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Raportul trebuie, cel puțin:

 1. a) să indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea prețului acțiunilor/părților sociale;
 2. b) să indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea ratei de schimb propuse pentru a acțiunilor/părților sociale;
 3. c) să precizeze dacă metoda sau metodele utilizate sunt adecvate pentru evaluarea prețului acțiunilor/părților sociale și a ratei de schimb, să indice valorile la care s-a ajuns prin utilizarea metodelor de evaluare și să emită o opinie privind importanța relativă atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii astfel determinate;
 4. d) să descrie orice dificultăți întâmpinate în cursul evaluării.

(3) Societățile participante la fuziune au obligația de a pune la dispoziția expertului toate informațiile necesare pentru ca acesta să poată examina proiectul de fuziune transfrontalieră și întocmi raportul prevăzut de alin. (1).

(4) Nu este necesară examinarea proiectului de fuziune transfrontalieră de către unul sau mai mulți experți independent/independenți și întocmirea unui raport de către acesta/aceștia în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic și nici în cazul societăților în care toți asociații convin că renunță la elaborarea acestuia.

 

Art. 25127 – (1) Expertul independent/experții independenți care elaborează raportul prevăzut la art. 25126 alin. (1) este/sunt evaluator autorizat/evaluatori autorizați în condițiile legii.

(2) Evaluatorul este independent față de societățile participante la fuziune și, în realizarea evaluării operațiunii, nu se află în conflict de interese cu societatea. Nu poate elabora raportul de evaluare privitor la fuziunea transfrontalieră evaluatorul autorizat care se află într-una dintre circumstanțele următoare:

 1. a) are/a avut calitatea de asociat, administrator, director/membru al directoratului, membru al consiliului de supraveghere în cadrul oricăreia dintre societățile participante la fuziunea transfrontalieră;
 2. b) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei solicitării de evaluare, calitatea de auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al oricăreia dintre societățile participante la fuziunea transfrontalieră;
 3. c) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei solicitării de evaluare, raporturi de muncă cu oricare dintre societățile participante la fuziunea transfrontalieră;
 4. d) are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea evaluării.

(3) La raportul de evaluare se anexează declarația pe proprie răspundere a evaluatorului autorizat privind întrunirea condițiilor legale pentru întocmirea raportului de evaluare a fuziunii transfrontaliere.

 

Art. 25128 – (1) Cu cel puțin o lună înainte de data întrunirii adunării generale convocate pentru aprobarea fuziunii transfrontaliere, fiecare dintre societățile persoane juridice române şi/sau societățile europene cu sediul în România, participante la fuziunea transfrontalieră  depune la oficiul registrului comerțului proiectul comun de fuziune transfrontalieră, însoțit de o declarație privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune și o notificare prin care se informează asociații, creditorii și reprezentanții angajaților societăților care fuzionează sau, în cazul în care nu au fost desemnați reprezentanți, angajații înșiși că pot prezenta observații cu privire la proiectul de fuziune transfrontalieră, nu mai târziu de 5 zile înainte de data întrunirii adunării generale.

(2) Documentele pentru care s-a efectuat publicitatea potrivit alin. (1) sunt, de asemenea, disponibile, cu titlu gratuit, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.

(3) Nu este necesară realizarea publicității proiectului comun de fuziune transfrontalieră potrivit alin. (1), dacă, pentru o perioadă continuă care începe cu cel puțin o lună înainte de data întrunirii adunării generale a asociaților și care se încheie cel mai devreme la sfârșitul acestei reuniuni, societatea participantă la fuziune pune la dispoziția publicului documentele prevăzute la alin. (1) pe pagina sa de internet, în mod gratuit.

(4) Societatea participantă la fuziunea transfrontalieră ce a optat pentru efectuarea publicității proiectului de fuziune transfrontalieră potrivit alin. (3) trebuie să asigure condițiile tehnice pentru afișarea continuă și neîntreruptă şi cu titlu gratuit a documentelor prevăzute de lege pentru întreaga perioadă prevăzută la alin. (3). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicității și de a asigura securitatea propriei pagini de internet și autenticitatea documentelor afișate.

(5)  În cazul în care efectuează publicitatea proiectului de fuziune transfrontalieră potrivit alin. (3), societatea depune la oficiul registrului comerțului, în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu cel puțin o luna înainte de data întrunirii adunării generale, un înscris care cuprinde următoarele informații, pentru fiecare dintre societățile care fuzionează:

 1. a) forma societății, firma/denumirea, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, precum și forma, firma/denumirea și sediul social propuse pentru fiecare societate nou creată;
 2. b) oficiul registrului comerțului la care au fost depuse documentele pentru care, potrivit legii, este obligatorie publicitatea;
 3. c) informații privind demersurile făcute pentru exercitarea drepturilor creditorilor, ale angajaților și ale asociaților, prevăzute de prezenta lege;
 4. d) coordonatele paginii de internet a societăților participante la fuziune, unde pot fi consultate online, în mod gratuit, proiectul de fuziune transfrontalieră și notificarea prevăzute la alin. (1) și informații complete cu privire la demersurile prevăzute la lit. c).

(6) În Proiectul de fuziune transfrontalieră sau, după caz, înscrisul prevăzut la alin. (5) se publică și în Buletinul electronic al registrului comerțului, înscrisul fiind transmis electronic de oficiul registrului comerțului de la sediul societății, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. De asemenea, proiectul de fuziune transfrontalieră sau, după caz, înscrisul prevăzut la alin. (5) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

Art. 25129 – (1) Adunarea generală a asociaților fiecărei societăți participante la fuziune, luând cunoștință, dacă este cazul, de rapoartele prevăzute la art. 25125 și art. 25126, de observațiile angajaților sau ale reprezentaților angajaților față de proiectul de fuziune transfrontalieră și de opinia cu privire la raportul destinat acestora, formulată potrivit art. 25125, hotărăște asupra proiectului comun de fuziune transfrontalieră. Prevederile art. 116 se aplică în mod corespunzător.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 117 alin. (2) și art. 195 alin. (3), termenul de întrunire al adunării generale a asociaților nu poate fi mai mic de șase săptămâni de la data convocării acesteia, în condițiile legii.

(3) În cazul societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, hotărârea se adoptă în condițiile art. 115 alin. (2) teza a doua, prin actul constitutiv neputând fi stabilite cerințe de majoritate mai mari de 90% din voturile deținute de asociații prezenți sau reprezentați.

(4) În cazul societăților cu răspundere limitată, hotărârea se adoptă cu cvorumul prevăzut de art. 192, dar cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile asociaților prezenți sau reprezentați, prin actul constitutiv neputând fi stabilite cerințe de majoritate mai mari de 90% din voturile deținute de asociații prezenți sau reprezentați.

 

Art. 25130 – (1) Asociații care nu au votat în favoarea hotărârii adunării generale prin care a fost aprobată fuziunea au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acțiunilor lor/părților sociale de către societate.

(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților, cu condiția notificării intenției de retragere cel mai târziu în cadrul adunării generale a asociaților.

(3) Asociații depun la sediul societății declarația scrisă de retragere, în care precizează și dacă sunt acord cu prețul acțiunilor/părților sociale stabilit în proiectul comun de fuziune transfrontalieră și confirmat de expertul independent/experții independenți, precum și acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97. Declarația se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail indicată în acest scop  în proiectul comun de fuziune transfrontalieră.

(4) Prețul pentru acțiunile/părțile sociale ale asociatului care și-a exercitat dreptul de retragere, stabilit de societate în proiectul de fuziune transfrontalieră și confirmat de expertul independent/experții independenți în raportul de evaluare se plătește în termen de 2 luni de la data la care fuziunea transfrontalieră produce efecte, potrivit art. 25136 alin. (3), cu excepția cazului în care un termen mai scurt este prevăzut în proiectul comun de fuziune transfrontalieră sau este agreat de părți.

(5) În termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (2), asociatul care, exercitându-și dreptul de retragere, susține că prețul acțiunilor/părților sociale nu are caracter adecvat poate cere tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul societății participante la fuziune obligarea acesteia la plata unei compensații bănești.

(6) Cererea privind stabilirea compensației bănești, prevăzută la alin. (5), se judecă de urgență și cu precădere, hotărârea fiind supusă doar apelului.

(7) Certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere poate fi emis numai dacă societatea prezintă garanții suficiente pentru plata/dovezi privind existența disponibilului bănesc pentru plata, în termenul prevăzut de lege sau convenit de părți, a prețului acțiunilor/părților sociale.

(8) Societatea pune, de îndată, la dispoziția creditorilor ale căror creanțe sunt anterioare datei efectuării publicității proiectului de fuziune cel puțin în format electronic, informații privind numărul asociaților care au notificat intenția de a exercita dreptul de retragere.

(9) Legea română, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabilă dreptului de retragere a asociatului, iar tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul social al societății participante la fuziunea transfrontalieră este instanța competentă să soluționeze cererea pentru stabilirea compensației bănești și orice alt litigiu privind acest drept.

(10) În termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (2), asociații care au decis să nu își exercite dreptul de retragere, dar care susțin că rata de schimb nu este adecvată, pot cere tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul societății participante la fuziunea transfrontalieră obligarea acesteia la plata unei compensații bănești. Prevederile alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.

 

Art. 25131 – (1) În termen de 45 de zile de la data efectuării publicității proiectului comun de fuziune transfrontalieră, potrivit art. 25128, orice creditor a cărui creanță este anterioară acestei date și nescadentă la această dată și care este nemulțumit de garanțiile acordate prin proiectul comun de fuziune transfrontalieră poate notifica societatea participantă la fuziune al cărei creditor este în vederea acordării de garanții adecvate.

(2) În termen de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), societatea poate transmite creditorului oferta privind acordarea de garanții.

(3) În cazul în care creditorul prevăzut la alin. (1) nu consideră adecvate garanțiile acordate, se poate adresa instanței pentru obligarea societății la acordarea de garanții adecvate, dacă, creditorul dovedește, în mod rezonabil, că fuziunea afectează șansele de acoperire a creanței. Garanțiile sunt acordate sub condiția ca fuziunea să producă efecte.

(4) Cererea se depune, în termen de 3 luni de la data efectuării publicității potrivit art. 25128, la oficiul registrului comerțului de la sediul societății participante la fuziune, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o menționează în registru și o înaintează tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul social al societății participante la fuziune. La cerere se anexează dovada notificării societății în vederea constituirii de garanții și oferta societății. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai apelului.

(5) Cererea creditorului se judecă de urgență și cu precădere. Dacă sunt formulate mai multe cereri, acestea se conexează.

(6) Certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere poate fi emis numai dacă societatea prezintă dovezi privind constituirea garanțiilor potrivit proiectului comun de fuziune sau urmare notificării societății ori potrivit hotărârii instanței judecătorești.

(7) Legea română este legea aplicabilă cererilor creditorilor societății participante la fuziune formulate potrivit alin. (3), iar tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul societății participante la fuziunea transfrontalieră este instanța competentă să soluționeze cererile acestora.

(8) Pe o perioadă de 2 ani de la data la care produce efecte fuziunea transfrontalieră, potrivit art. 25136 alin. (3), orice cerere a oricărui creditor care deține o creanță anterioară datei efectuării publicității proiectului de fuziune și nescadentă la acea dată, în legătură cu acea creanță, poate fi adresată instanței competente în a cărei circumscripție teritorială a avut sediul social societatea participantă la fuziune al cărei creditor este.

(9) Prin excepție de la prevederile art. 172 alin. (1) lit. d), dispozițiile alin.(1)-(8) sunt aplicabile și deținătorilor de obligațiuni.

 

Art. 25132 – (1) Dacă societatea absorbantă sau nou constituită este o societate europeană cu sediul social în România, administratorii societăților participante la fuziune asigură respectarea dreptului de implicare a angajaților în activitatea societății, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare și alte modalității de implicare a angajaților în activitatea societății europene.

(2) Dacă într-una sau în mai multe dintre societățile participante la fuziune guvernate de legislația altui stat membru funcționează un mecanism de implicare a angajaților în activitatea societății de tipul celui prevăzut de art. 2 lit. k) din Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 pentru completarea statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor sau un alt mecanism de cointeresare a angajaților ori în situația în care cel puțin una dintre societățile participante la fuziune are, în cele 6 luni care precedă data efectuării publicității proiectului comun de fuziune, un număr mediu de angajați echivalent cu 4/5 din pragul aplicabil, astfel cum este prevăzut de legea aplicabilă societății participante la fuziune, pentru declanșarea participării salariaților, societatea absorbantă sau nou constituită – persoană juridică română – sau societatea europeană cu sediul social în România este obligată să instituie un astfel de mecanism, devenind aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 – 7, art. 10 alin. (1) și (2) lit. a), g) şi h), art. 11- 24, art. 27 şi art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2007.

(3) În cazul în care societatea absorbantă sau societatea nou constituită este o persoană juridică română sau o societate europeană cu sediul social în România, organele de conducere din cadrul societăților participante la fuziune în care funcționează mecanisme de implicare a angajaților pot, fără o negociere prealabilă, să se supună dispozițiilor de referință prevăzute de art. 12-23 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2007 sau să respecte aceste prevederi începând cu data înregistrării în registrul comerțului a modificării actului constitutiv al societății absorbante sau cu data înmatriculării societății nou-înființate, despre opțiune urmând a se face mențiune în proiectul de fuziune.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), grupul special de negociere poate decide cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor săi care reprezintă cel puțin două treimi dintre angajați, inclusiv voturile membrilor care reprezintă angajații din cel puțin două state membre diferite, să nu declanșeze negocieri sau să înceteze negocierile deja inițiate și să admită aplicarea dispozițiilor de referință din Hotărârea Guvernului nr. 187/2007.

(5) În cazul în care, în cadrul societății persoană juridică română, care rezultă din fuziunea transfrontalieră, va funcționa un sistem de implicare a angajaților, administratorii sau, după caz, membrii directoratului au obligația să asigure protecția drepturilor angajaților rezultând din acest mecanism în cazul unei transformări, fuziuni sau divizări transfrontaliere ulterioare ori a unei fuziuni sau divizări de drept intern ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani de la data la care fuziunea transfrontalieră a produs efecte.

(6) În cazul în care, după negocieri prealabile, se aplică normele de referință, adunarea generală a asociaților poate decide limitarea proporției de reprezentanți ai angajaților în cadrul consiliului de administrație/directoratului societății absorbante sau a societății nou constituite ca urmare a fuziunii  transfrontaliere. Cu toate acestea, în cazul în care într-una dintre societățile care fuzionează, reprezentanții angajaților au constituit cel puțin o treime din consiliul de administrație sau de supraveghere, limitarea decisă de adunarea generală a asociaților nu poate avea ca efect reducerea proporției de participare a angajaților la mai puțin de o treime.

(7) Administratorii sau, după caz, membrii directoratului societății absorbante sau nou  constituite comunică angajaților sau, după caz, reprezentanților acestora dacă optează să aplice normele de referință sau dacă intră în negocieri. Rezultatul negocierilor se comunică de îndată angajaților sau, după caz, reprezentanților acestora.

 

Art. 25133 – (1) Competența de verificare a legalității fuziunii transfrontaliere sub aspectul procedurii pe care o urmează societatea participantă la fuziune persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al societății. Prevederile art. 105 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu excepția termenelor de soluționare a cererii, se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul în care mai multe societăți participante la fuziune sunt persoane juridice române sau societăți europene cu sediul social în România, competența de verificare a legalității fuziunii transfrontaliere va aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul social oricare dintre aceste societăți, care se va pronunța cu privire la fiecare dintre societățile participante la fuziune.

(3) Societatea participantă la fuziune depune, în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, la oficiul registrului comerțului o cerere de eliberare a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, însoțită de următoarele:

 1. a) proiectul comun de fuziune transfrontalieră, în forma aprobată de adunarea generală a asociaților societății participante la fuziune/societăților participante la fuziune;
 2. b) raportul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, la care se anexează, dacă este cazul, observațiile angajaților sau reprezentanților acestora și cele ale asociaților și/sau creditorilor cu privire la proiectul comun de fuziune transfrontalieră și, dacă este cazul, opinia angajaților sau reprezentanților acestora față de raportul prevăzut la art. 25125 și, după caz, acordul asociaților cu privire la renunțarea întocmirii raportului și/sau dovezi care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 25125 (3) și/sau (5) ;
 3. c) raportul expertului independent prevăzut la art. 25126;
 4. d) hotărârea adunării generale/adunărilor generale privind aprobarea fuziunii transfrontaliere;
 5. e) informații privind îndeplinirea cerințelor legale referitoare la aranjamentele pentru participarea angajaților;
 6. f) înscrisuri ce atestă garanțiile constituite de societate potrivit proiectului comun de fuziune transfrontalieră sau urmare notificării societății de către creditori, în condițiile 25131 (1), sau, dacă este cazul, garanțiile constituite potrivit hotărârii judecătorești asupra cererii creditorilor, precum și hotărârea judecătorească, în copie;
 7. g) înscrisuri ce atestă existența disponibilului pentru plata, în termenul legal, a prețului acțiunilor/părților sociale și, dacă este cazul, a compensației bănești stabilite prin hotărâre judecătorească, precum și hotărârea judecătorească, în copie;
 8. h) dacă a fost introdusă o cerere în anulare sau de declarare a nulității hotărârii adunării generale a asociaților de aprobare a fuziunii transfrontaliere, hotărârea judecătorească prin care este respinsă cererea, în copie;
 9. i) declarația pe proprie răspundere a administratorilor sau, după caz, a membrilor directoratului prin care confirmă că situația financiară a societății participante la fuziune asigură executarea obligațiilor față de asociați și creditori decurgând din fuziunea transfrontalieră, potrivit art. 25130 – art. 25131.

(4) Registrul oficiului comerțului obține din registrele ținute de acesta și de la alte instituții publice, pe cale interinstituțională, în scopul verificării de către registrator a legalității fuziunii transfrontaliere, următoarele:

 1. a) un înscris care atestă executarea obligațiilor societății participante la fuziune către bugetul de stat și bugetele locale;
 2. b) informații din cazierul fiscal;
 3. c) informații din cazierul judiciar ;
 4. d) informații privind numărul de filiale și amplasarea geografică a acestora;
 5. e) informații privind numărul de angajați;
 6. f) informații din registrul beneficiarilor privind beneficiarii reali ai societății.

(5) Dacă procedurile de derulare a fuziunii transfrontaliere și formalitățile privind această operațiune nu sunt finalizate ori dacă nu sunt depuse toate înscrisurile prevăzute de lege, registratorul, prin încheiere, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, acordă societății un termen pentru regularizare, care nu poate depăși 15 zile.

(6) Oficiul registrului comerțului comunică înscrisurile depuse de societate și înscrisurile obținute pe cale interinstituțională, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii documentației complete sau după caz, de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (5), Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care, după efectuarea de verificări potrivit competențelor proprii, emit un aviz cu privire la proiectul de fuziune transfrontalieră, în termen de 15 zile de la primirea solicitării și îl comunică, pe cale electronică, oficiului registrului comerțului.

(7) În cazul în care o instituție avizatoare nu emite avizul său în termenul prevăzut la alin. (6), prelungit, după caz, potrivit alin. (15), registratorul consideră îndeplinită condiția privind emiterea avizului de către această instituție.

(8) Avizul negativ este motivat, inclusiv, dacă este cazul, sub aspectul existenței elementelor prevăzute de alin. (12).

(9) În cazul în care împotriva uneia dintre societățile participante la fuziunea transfrontalieră a fost dispusă o măsură preventivă dintre cele enumerate la art. 493 alin. (1) lit. a)-c) din Codul de procedură penală, o măsură asiguratorie, potrivit art. 249 din Codul de procedură penală, sau luată o măsură de siguranță dintre cele prevăzute de art. 108 lit. d) și e) din Codul penal, documentația este transmisă și organului judiciar care a dispus măsura, precum și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

(10) Dacă procedurile de derulare a fuziunii transfrontaliere și formalitățile privind această operațiune sunt îndeplinite potrivit legii, rapoartele prevăzute la art. 25125 și art. 25126 sunt întocmite în condițiile legii, iar instituțiile avizatoare prevăzute la alin. (6) au emis un aviz favorabil, registratorul, în termen de 5 zile de la primirea ultimului aviz, emite certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere, al cărui format se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

(11) Registratorul respinge cererea de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere:

 1. a) dacă nu au fost îndeplinite cerințele legale privind fuziunea transfrontalieră, inclusiv în ceea ce privește întocmirea rapoartelor prevăzute de 25125 și art. 25126, în condițiile legii, și/sau nu au fost depuse înscrisurile ce atestă îndeplinirea acestor cerințe legale în termenul acordat de registrator;
 2. b) dacă a fost emis un aviz negativ de cel puțin una dintre instituțiile publice prevăzute la alin. (6) pentru un alt motiv decât cel prevăzut la alin. (12);
 3. c) în cazul dispunerii față de oricare dintre societățile participante la fuziune a unei măsuri preventive, prevăzute de art. 493 din Codul de procedură penală sau a unei măsuri asigurătorii, în condițiile art. 249 și urm. din Codul de procedură penală;
 4. d) în cazul în care oricare dintre societățile participante la fuziune a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, iar pedeapsa amenzii sau, după caz, cea complementară nu a fost încă executată;
 5. e) în cazul luării față de oricare dintre societățile participante la fuziune a unei măsuri de siguranță prevăzute de art. 108 lit. d) și e) din Codul penal.

(12) Dacă din înscrisurile depuse de societate, din informațiile și înscrisurile aflate în dosarul societății de la oficiul registrului comerțului sau din cele obținute de registrul comerțului pe cale interinstituțională ori din motivele prezentate în avizul negativ emis de instituțiile avizatoare, registratorul constată că există indicii serioase că fuziunea transfrontalieră se efectuează în scopuri abuzive sau frauduloase ori în scopul săvârșirii de infracțiuni, acesta sesizează tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul societății, pentru a se pronunța asupra cererii de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. În acest caz, toate înscrisurile depuse de societate și cele obținute, pe cale instituțională, de oficiul registrului comerțului, precum și informațiile relevante din registrul comerțului și din registrul beneficiarilor reali sunt înaintate instanței judecătorești competente.

(13) Cererea prevăzută de alin. (12) este soluționată de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea societății. Pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, înscrisurile din dosar. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

(14) Prin hotărârea pronunțată, potrivit dispozițiilor art. 527 – 540 din Codul de procedură civilă, dacă constată îndeplinirea cerințelor legale pentru realizarea fuziunii transfrontaliere, instanța dispune emiterea de către registrator a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. În cazul în care constată că există indicii serioase că fuziunea transfrontalieră se efectuează în scopuri abuzive sau frauduloase ori în scopul săvârșirii de infracțiuni, instanța respinge cererea de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai apelului.

(15) În cazul prevăzut la alin. (12), termenul de soluționare a cererii se prelungește cu cel mult 5 luni, cu comunicarea către societatea/societățile participante la fuziune, de către oficiul registrului comerțului, a motivelor întârzierii. În alte cazuri în care, din cauza complexității fuziunii transfrontaliere, evaluarea registratorului nu poate fi realizată în termenul prevăzut la alin.(5) și/sau verificările instituțiilor publice avizatoare, în termenul  prevăzut la alin. (6), termenul de soluționare a cererii se prelungește cu cel mult 3 luni, cu comunicarea către societate, de către oficiul registrului comerțului, a motivelor întârzierii.

 

Art. 25134 – (1) Oficiul Național al Registrului Comerțului transmite certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere autorității responsabile pentru verificarea legalității procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere din statul membru în care își are sediul societatea absorbantă/societatea nou constituită și registrelor comerțului din aceste state membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului și asigură accesul terților la acest certificat, inclusiv prin intermediul sistemului de interconectare a registrului comerțului.

(2) În cazul unei fuziuni în care societatea absorbantă sau societatea nou constituită este guvernată de legislația altui stat membru, oficiul registrul comerțului înscrie, din oficiu sau, după caz, la cererea societății participante la fuziune mențiunea că radierea din registrul comerțului este rezultatul unei fuziuni transfrontaliere, precum și numărul de înregistrare, denumirea și forma juridică a societății absorbante sau, după caz, nou constituite din/în alt stat membru.

(3) În termen de o zi lucrătoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, a notificării că fuziunea transfrontalieră produce efecte, oficiul registrului comerțului radiază societatea participantă la fuziune din registrul comerțului, înregistrând și mențiunea că radierea este rezultatul unei fuziuni transfrontaliere.

 

Art. 25135 – (1) În cazul în care societatea absorbantă este persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România, registratorul de la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială are sediul societatea absorbantă verifică îndeplinirea condițiilor pentru înregistrarea actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante.

(2) Dacă prin fuziune se înființează o nouă societate persoană juridică română, controlul de legalitate va fi efectuat în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru forma de societate a cărei constituire a fost convenită.

(3) În cazul în care prin fuziune se înființează o societate europeană cu sediul social în România, controlul de legalitate al fuziunii și al îndeplinirii condițiilor de înființare a societății va fi efectuat potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene și de prezenta lege.

(4) La cererea societății nou constituite, depusă în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, registratorul, constatând îndeplinite prevederile legale de constituire și înmatriculare a societății și fiind recepționat certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere emis de autoritatea responsabilă din statul membru de plecare, dispune înmatricularea societății nou constituite și a mențiunii că societatea înmatriculată este rezultatul unei fuziuni transfrontaliere, precum și numărul de înregistrare și denumirea/firma și forma juridică a societății nou constituite.

(5) Certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere emis de autoritatea responsabilă din alt stat membru atestă îndeplinirea condițiilor privind procedurile de derulare și formalitățile fuziunii transfrontaliere în acel stat membru.

(6) Oficiul Național al Registrului Comerțului notifică registrul comerțului din statul membru a cărui legislație a guvernat societatea participantă la fuziune, prin sistemul de interconectare a registrului comerțului, cu privire la faptul că societatea nou constituită ca urmare a fuziunii transfrontaliere a fost înmatriculată în registrul comerțului și că produce efecte potrivit art. 25136 alin. (3).

 

Art. 25136 – (1) Fuziunea transfrontalieră realizată în conformitate cu art. 25123 alin. (1) lit. a), c) și d) are, de la data prevăzută la alin. (3), următoarele efecte:

 1. a) toate activele și pasivele societății absorbite sunt transferate către societatea absorbantă;
 2. b) asociații societății absorbite devin asociați ai societății absorbante, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune, cu excepția cazului în care aceștia au exercitat dreptul de retragere, potrivit art. 25130;
 3. c) societatea absorbită încetează să existe.

(2) Fuziunea transfrontalieră realizată în conformitate cu art. 25123 alin. (1) lit. b) are, de la data prevăzută la alin. (3), următoarele efecte:

 1. a) toate activele și pasivele societăților care fuzionează sunt transferate către noua societate;
 2. b) asociații societăților care fuzionează devin asociații noii societăți, cu excepția cazului în care aceștia au exercitat dreptul de retragere, potrivit art. 25130;

(3) Fuziunea produce efecte:

 1. a) în cazul constituirii unei societăți, de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului;
 2. b) în cazul fuziunii prin absorbție, de la data înregistrării în registrul comerțului a actului modificator al actului constitutiv, cu excepția cazului în care, prin acordul părților, se stipulează că operațiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exercițiului financiar curent al societății absorbante și nici anterioară încheierii ultimului exercițiu financiar încheiat al societății sau societăților care își transferă patrimoniul.
 3. c) în cazul în care prin fuziune se constituie o societate europeană, de la data înmatriculării acesteia.

(4) Drepturile și obligațiile societăților absorbite decurgând din contractele sau raporturile de muncă și care există la data intrării în vigoare a fuziunii transfrontaliere se transferă de la data prevăzută la alin. (3) societății absorbante sau nou constituite.

(5) Niciuna dintre acțiunile societății absorbante nu poate fi schimbată cu acțiuni la societatea absorbită, deținute:

 1. a) fie de către societatea absorbantă sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar pentru societatea respectivă;
 2. b) fie de către societatea absorbită sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar pentru societatea respectivă.

 

Art. 25137 – (1) Administratorii societății absorbite sau ai celor ce au format noua societate sau, după caz, membrii directoratului răspund solidar, potrivit art. 73, pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabilă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în cadrul procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere.

(2) Experții care întocmesc raportul prevăzut la art. 25126, pe seama societății absorbite sau a societăților ce formează noua societate, răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabilă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în cadrul procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere.

 

Art. 25138 – (1) În cazul unei fuziuni prin absorbție, care este realizată fie de o societate care deține toate acțiunile și alte titluri de valoare care conferă drept de vot în adunările generale ale societății sau ale societăților absorbite, fie de o persoană care deține direct sau indirect totalitatea acțiunilor în societatea absorbantă și în societatea sau societățile absorbite, iar societatea absorbantă nu alocă nicio acțiune în cadrul fuziunii, nu se aplică prevederile art. 25124 alin. (1) lit. c), d), e) și m), art. 25126, art. 25136 alin. (1) lit. b), iar prevederile art. 25125 și ale art. 25129 alin. (1) nu se aplică societății sau societăților absorbite.

(2)În cazul în care fuziunea transfrontalieră prin absorbție este realizată de o societate absorbantă care deține cel puțin 90% sau mai mult, dar nu totalitatea acțiunilor/părților sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societății/societăților absorbite, rapoartele expertului sau experților independenți, prevăzute la art. 25126 și documentele supuse controlului sunt obligatorii numai în măsura în care legea care guvernează societatea absorbantă sau societatea/societățile absorbite prevede astfel.

 

Art. 25139(1) Fuziunea transfrontalieră care fost supusă controlului de legalitate, în condițiile prezentei legi, nu poate fi desființată după data la care aceasta produce efecte.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 132 alin. (3), acțiunea în declararea nulității hotărârii adunării generale a asociaților de aprobare a fuziunii transfrontaliere poate fi introdusă în termen de 30 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cadrul unei acțiuni în anulare, formulate în condițiile art. 132 alin. (2), hotărârea adunării generale a asociaților nu poate fi anulată exclusiv pentru:

 1. a) modul de stabilire a ratei de schimb a acțiunilor/părților sociale;
 2. b) modul de stabilire a prețului acțiunilor/părților sociale ale asociaților în cazul retragerii din societate;
 3. c) nerespectarea cerințelor privind informarea asociaților asupra prețului acțiunilor/părților sociale ale asociaților în cazul retragerii din societate.

(4) Procedurile de anulare și de declarare a nulității nu pot fi inițiate dacă situația a fost rectificată. Dacă neregularitatea ce poate conduce la declararea nulității unei fuziuni poate fi remediată, instanța competentă acordă societăților participante un termen pentru rectificarea acesteia.

(5) Răspunderea penală și consecințele acesteia, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de către societatea absorbită/societățile absorbite, se vor angaja în sarcina societății absorbante/nou constituite, potrivit legii.

 

Capitolul V – Transformarea transfrontalieră

Secțiunea I – Domeniul de aplicare. Definiție

 

Art. 25140– (1) Societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată se pot transforma transfrontalier într-una din formele de societate prevăzute de legislația unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European, cuprinse în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale.

(2) O societate pentru care legislația unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European prevede că poate face obiectul unei transformări transfrontaliere, potrivit legii sale aplicabile, poate fi transformată într-o societate pe acțiuni, o societate în comandită pe acțiuni sau într-o societate cu răspundere limitată persoană juridică română și poate fi înregistrată în registrul comerțului în a cărui rază teritorială este stabilit sediul societății transformate.

 

Art. 25141 – Prezentul capitol nu se aplică:

 1. a) societăților reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările că completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) societăților care fac obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție, a măsurilor de redresare și rezoluție și a măsurilor de prevenire a crizelor prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare și societăților care fac obiectul unor măsuri de prevenire a crizelor, în sensul prevederilor art.2 pct.48 din Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 22 din 22.01.2021.
 3. c) societăților care se află în curs de lichidare și care au început să distribuie activele către asociați;
 4. d) societăților aflate într-o procedură de insolvență sau de prevenire a insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) operațiunilor de transformare supuse Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Comunităților Europene) L 294 din 10.11.2011.

 

Art. 25142 – (1) Transformarea transfrontalieră este operațiunea prin care o societate, fără a fi dizolvată sau a intra în lichidare, își transformă forma juridică sub care este înregistrată în registrul comerțului dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat aparținând Spațiului Economic European, numit statul de plecare, într-o formă juridică de societate reglementată de legislația altui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European, numit statul de destinație, și își transferă cel puțin sediul social în acest stat, păstrându-și în același timp personalitatea juridică.

(2) Legea română este legea aplicabilă etapelor și formalităților transformării transfrontaliere derulate în vederea obținerii certificatului prealabil de către societatea persoană juridică română care se transformă într-o formă de societate prevăzută de legislația altui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European, respectiv  procedurilor și formalităților derulate în vederea înregistrării în registrul comerțului a societății transformate într-una dintre formele de societate prevăzute la art. 25140 alin. (2).

(3) Societatea transformată dintr-o formă de societate prevăzută de legislația altui stat membru sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European într-una dintre formele de societate prevăzute la art. 25140 alin. (2) trebuie să întrunească cerințele prevăzute de legea română pentru constituirea acelei forme de societate.

 

Secțiunea a 2-a Etape. Efecte. Nulitate

 

Art. 25143 – (1) Administratorii sau, după caz, membrii directoratului întocmesc un proiect de transformare transfrontalieră care trebuie să cuprindă cel puțin:

 1. a) forma de societate, firma și sediul social al societății ce face obiectul transformării;
 2. b) forma, firma şi sediul social al societății transformate în statul de destinație;
 3. c) calendarul orientativ propus pentru transformarea transfrontalieră ;
 4. d) drepturile acordate de societatea transformată deținătorilor de acțiuni/părți sociale care conferă drepturi speciale în societatea care se transformă şi celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
 5. e) orice garanții acordate creditorilor, precum garanțiile reale și/sau personale;
 6. f) orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere sau directoratului;
 7. g) informații privitoare la primirea, dacă este cazul, a unor ajutoare de stat sau a altor forme de sprijin din partea statului în ultimii 5 ani;
 8. h) prețul acțiunilor/părților sociale ale asociaților, pentru situația în care aceștia își exercită dreptul de retragere din societate, precum și adresa de e-mail la care asociații pot transmite declarația de retragere;
 9. i) implicațiile transformării transfrontaliere asupra locurilor de muncă;
 10. j) informații cu privire la drepturile de participare a angajaților în societatea transformată.

(2) Proiectul de transformare transfrontalieră are, în anexă, situațiile financiare în vederea transformării, întocmite, aprobate și auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni față de data proiectului de transformare, precum și actul constitutiv al societății transformate.

(3) Cu cel puțin șase săptămâni înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe transformarea transfrontalieră a societății, proiectul de transformare și anexele acestuia se pun la dispoziția asociaților și angajaților, cel puțin în format electronic, prin afișare pe pagina de internet a societății, potrivit art. 25147 alin. (3) sau prin transmitere pe cale electronică, asociații și angajații primind și o notificare în conformitate cu art. 25147 alin. (1).

 

Art. 25144 – (1) Administratorii sau, după caz, membrii directoratului întocmesc un raport, cu două secțiuni, una destinată asociaților și cealaltă destinată angajaților sau două rapoarte distincte, în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale transformării transfrontaliere, în special efectele asupra activității economice viitoare a societății și asupra angajaților.

(2) În secțiunea din raport/în raportul destinată/destinat asociaților sunt precizate cel puțin următoarele:

 1. a) implicațiile transformării transfrontaliere pentru asociați;
 2. b) prețul acțiunilor/părților sociale ale asociaților care își exercită dreptul de retragere din societate, inclusiv metoda de calcul a acestuia;
 3. c) drepturile de care beneficiază asociații potrivit 25149.

(3) Secțiunea din raport/raportul destinată/destinat asociaților nu este obligatorie în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic sau în cazul în care toți asociații societății au convenit să renunțe la această cerință.

(4) În secțiunea din raport/raportul destinată/destinat angajaților sunt precizate cel puțin următoarele:

 1. a) efectele transformării transfrontaliere asupra raporturilor de muncă, precum și, după caz, măsurile necesare pentru menținerea acestor raporturi de muncă, efectele asupra contractelor colective de muncă și asupra acordurilor de întreprindere, dacă este cazul;
 2. b) orice modificare substanțială a condițiilor de muncă sau a sediilor secundare ale societății;
 3. c) modul în care elementele prevăzute la lit. a) și b) afectează filialele societății.

(5)  Secțiunea din raport/raportul destinată/destinat angajaților nu este obligatorie în cazul în care activitatea societății și, dacă este cazul, a filialelor sale este derulată exclusiv de către administratori sau, după caz, de membrii consiliului de administrație ori, după caz, de membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului.

(6) Cu cel puțin șase săptămâni înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe transformarea transfrontalieră a societății, raportul/rapoartele prevăzut/prevăzute la alin. (1) sau, după caz, secțiunea corespunzătoare a raportului se pune la dispoziția asociaților și reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu au fost desemnați reprezentanți, a angajaților înșiși, cel puțin în format electronic, prin afișare pe pagina de internet a societății, potrivit art. 25147 alin. (3) sau prin transmitere pe cale electronică.

(7) Reprezentanții angajaților sau, dacă nu au fost desemnați reprezentanți, angajații înșiși au dreptul să formuleze o opinie cu privire la raportul/secțiunea din raport destinată angajaților nu mai târziu de 5 zile înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe proiectul de transformare transfrontalieră. Opinia se anexează raportului, iar administratorii/membrii directoratului transmit răspuns motivat față de opinia formulată cel puțin cu o zi înaintea acestei date. Asociații sunt informați cu privire la opinia formulată de reprezentanții angajaților sau, după caz, de angajații înșiși.

(8) În cazul în care, în conformitate cu alin. (3), se renunță la secțiunea din raport/la raportul destinată/destinat asociaților, iar secțiunea/raportul destinată/destinat angajaților nu este obligatorie întrucât sunt aplicabile prevederile alin. (5), raportul nu este necesar.

(9) Alineatele (1)-(8) din prezentul articol nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile a angajaților, prevăzute de Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaților și de Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcționarea comitetului european de întreprindere, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Administratorii sau, după caz, membrii directoratului informează asociații înainte de data întrunirii adunării generale convocate pentru aprobarea transformării transfrontaliere sau, cel mai târziu, în cadrul acesteia dacă, ulterior datei întocmirii proiectului de transformare transfrontalieră și a raportului/rapoartelor prevăzut/prevăzute de alin. (1), au intervenit modificări semnificative privind activele societății sau nivelul veniturilor acesteia, în special în cazul în care acestea ar determina un preț diferit al acțiunilor.

 

Art. 25145 – (1) Proiectul de transformare transfrontalieră se examinează de către un expert independent, care întocmește un raport de evaluare, ce se pune la dispoziția asociaților cu cel puțin o lună înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe transformarea transfrontalieră, cel puțin în format electronic. Evaluarea este imparțială și obiectivă, fiind realizată în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013.

(2)   Raportul prevăzut la alin. (1) precizează dacă prețul acțiunilor/părțile sociale stabilit pentru asociații care își exercită dreptul de retragere este adecvat. În realizarea evaluării, expertul autorizat ia în calcul prețul de piață al acțiunilor societății înainte de publicarea proiectului de transformare sau valoarea societății excluzând efectul transformării propuse, prețul acțiunilor/părților sociale urmând a fi determinat prin metodele de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Raportul trebuie, cel puțin:

 1. a) să indice metodele utilizate pentru determinarea prețului acțiunilor/părților sociale;
 2. b) să precizeze dacă metodele utilizate sunt adecvate pentru evaluarea prețului acțiunilor/părților sociale, să indice valoarea la care s-a ajuns prin utilizarea metodelor de evaluare și să emită o opinie privind importanța relativă atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii astfel determinate;
 3. c) să descrie orice dificultăți întâmpinate în cursul evaluării.

(3) Societatea are obligația de a pune la dispoziția expertului toate informațiile necesare pentru ca acesta să poată examina proiectul de transformare transfrontalieră și întocmi raportul prevăzut de alin. (1).

(4) Nu este necesară examinarea proiectului de transformare transfrontalieră de către un expert independent și întocmirea unui raport de către acesta în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic și nici în cazul societăților în care toți asociații societății convin că renunță la elaborarea acestuia.

 

Art. 25146 (1) Expertul independent care elaborează raportul prevăzut la art. 25145 este un evaluator autorizat în condițiile legii.

(2) Evaluatorul este independent față de societatea ce face obiectul transformării transfrontaliere și, în realizarea evaluării operațiunii, nu se află în conflict de interese cu societatea. Nu poate elabora raportul de evaluare privitor la transformarea transfrontalieră evaluatorul autorizat care se află într-una dintre circumstanțele următoare:

 1. a) are/a avut calitatea de asociat, administrator, director/membru al directoratului, membru al consiliului de supraveghere în cadrul societății ce face obiectul transformării;
 2. b) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei solicitării de evaluare, calitatea de auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al societății care face obiectul transformării;
 3. c) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei solicitării de evaluare, raporturi de muncă cu societatea ce face obiectul transformării transfrontaliere;
 4. d) are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența imparțialitatea şi obiectivitatea evaluării.

(3) La raportul de evaluare se anexează declarația pe proprie răspundere a evaluatorului autorizat privind întrunirea condițiilor legale pentru întocmirea raportului de evaluare a transformării transfrontaliere.

 

Art. 25147 – (1) Cu cel puțin o lună înainte de data întrunirii adunării generale a asociaților convocate pentru aprobarea transformării transfrontaliere, societatea depune la oficiul registrului comerțului proiectul de transformare transfrontalieră și o notificare prin care se informează asociații, creditorii și reprezentanții angajaților societății sau, în cazul în care nu au fost desemnați reprezentanți, angajații înșiși că pot transmite observații cu privire la proiectul de transformare, nu mai târziu de 5 zile înainte de data întrunirii adunării generale.

(2) Documentele pentru care s-a efectuat publicitatea potrivit alin. (1) sunt disponibile publicului și prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.

(3) Nu este necesară realizarea publicității proiectului de transformare transfrontalieră potrivit alin. (1), dacă, pentru o perioadă continuă care începe cu cel puțin o lună înainte de data fixată pentru întrunirea adunării generale a asociaților și care se încheie cel mai devreme la sfârșitul acestei reuniuni, societatea pune la dispoziția publicului documentele prevăzute la alin. (1) pe pagina sa de internet, în mod gratuit.

(4) Societatea care a optat pentru efectuarea publicității proiectului de transformare transfrontalieră potrivit alin. (3) trebuie să asigure condițiile tehnice pentru afișarea continuă și neîntreruptă şi cu titlu gratuit a documentelor prevăzute de lege pentru întreaga perioadă prevăzută la alin. (3). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicității şi de a asigura securitatea propriei pagini de internet și autenticitatea documentelor afișate.

(5)  În cazul în care efectuează publicitatea proiectului de transformare transfrontalieră potrivit alin. (3), societatea depune la oficiul registrului comerțului, în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, un înscris care cuprinde următoarele informații:

 1. a) forma societății, firma, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, precum și forma, firma și sediul social propuse pentru societatea transformată în statul membru de destinație;
 2. b) informații privind demersurile făcute pentru exercitarea drepturilor creditorilor, ale angajaților și ale asociaților, prevăzute de prezenta lege;
 3. c) coordonatele paginii de internet a societății, de pe care pot fi obținute online, în mod gratuit, proiectul de transformare transfrontalieră și notificarea prevăzute la alin. (1) și informații complete cu privire la demersurile prevăzute la lit. b).

(6) Proiectul de transformare transfrontalieră se publică și în Buletinul electronic al registrului comerțului, înscrisul fiind transmis electronic de oficiul registrului comerțului de la sediul societății, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. De asemenea, proiectul de transformare transfrontalieră se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

Art. 25148 – (1) Adunarea generală a asociaților, luând cunoștință, dacă este cazul, de rapoartele prevăzute la art. 25144 și art. 25145, de observațiile angajaților sau ale reprezentaților angajaților față de proiectul de transformare transfrontalieră și de opinia cu privire la raportul adresat acestora, formulată potrivit art. 25144, hotărăște asupra proiectului de transformare transfrontalieră și asupra modificării actului constitutiv. Prevederile art. 116 se aplică în mod corespunzător.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 117 alin. (2) și art. 195 alin. (3), termenul de întrunire al adunării generale a asociaților nu poate fi mai mic de șase săptămâni de la data convocării acesteia, în condițiile legii.

(3) În cazul societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, hotărârea se adoptă în condițiile art. 115 alin. (2) teza a doua, prin actul constitutiv neputând fi stabilite cerințe de majoritate mai mari de 90% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) În cazul societăților cu răspundere limitată, hotărârea se adoptă cu cvorumul prevăzut de art. 192, dar cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile asociaților prezenți sau reprezentați, prin actul constitutiv neputând fi stabilite cerințe de majoritate mai mari de 90% din voturile deținute de  asociații prezenți sau reprezentați.

 

Art. 25149 – (1) Asociații care nu au votat în favoarea transformării au dreptul de a se retrage din societate și de a obține cumpărarea acțiunilor/părților sociale de către societate.

(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților, cu condiția notificării intenției de retragere cel mai târziu în cadrul adunării generale a asociaților.

(3) Asociații depun la sediul societății declarația scrisă de retragere, în care precizează și dacă sunt acord cu prețul acțiunilor/părților sociale stabilit în proiectul de transformare și confirmat de expertul independent, precum și acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97. Declarația se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail indicată în acest scop  în proiectul de transformare.

(4) Prețul pentru acțiunile/părțile sociale ale asociatului care își exercită dreptul de retragere, stabilit de societate în proiectul de transformare și confirmat în raportul de evaluare al expertului independent, potrivit art. 25145, se plătește în termen de 2 luni de la data la care transformarea transfrontalieră produce efecte, potrivit art. 25155, cu excepția cazului în care un termen mai scurt este prevăzut în proiectul de transformare sau este agreat de părți.

(5) Certificatul prealabil transformării transfrontaliere poate fi emis numai dacă societatea prezintă garanții suficiente pentru plata/dovezi privind existența disponibilului bănesc pentru plata, în termenul prevăzut de lege sau convenit de părți, a prețului acțiunilor/părților sociale.

(6) În termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (2), asociatul care, exercitându-și dreptul de retragere, susține că prețul acțiunilor/părților sociale nu are caracter adecvat poate cere instanței judecătorești obligarea societății la plata unei compensații bănești.

(7) Cererea privind stabilirea compensației bănești, prevăzute la alin. (6), se judecă de urgență și cu precădere, hotărârea fiind supusă doar apelului.

(8) Societatea pune, de îndată, la dispoziția creditorilor ale căror creanțe sunt anterioare datei efectuării publicității proiectului de transformare, cel puțin în format electronic, informații privind numărul asociaților care au notificat intenția de a exercita dreptul de retragere.

(9) Legea română, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabilă dreptului de retragere a asociatului, iar tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul social al societății ce face obiectul transformării transfrontaliere este instanța competentă să soluționeze cererea pentru stabilirea compensației bănești și orice alt litigiu privind acest drept.

 

Art. 25150 – (1) În termen de 45 de zile de la data efectuării publicității proiectului de transformare, potrivit art. 25147, orice creditor a cărui creanță este anterioară acestei date și nescadentă la această dată, care este nemulțumit de garanțiile acordate prin proiectul de transformare, poate notifica societatea pentru acordarea de garanții adecvate.

(2) În termen de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), societatea poate transmite creditorului oferta privind acordarea de garanții.

(3) În cazul în care creditorul prevăzut la alin. (1) nu consideră adecvate garanțiile acordate de societate, se poate adresa instanței pentru obligarea societății la acordarea de garanții adecvate, dacă, creditorul dovedește că transformarea, în mod rezonabil, afectează șansele de acoperire a creanței. Garanțiile sunt acordate sub condiția ca transformarea să producă efecte.

(4) Cererea se depune, în termen de 3 luni de la data efectuării publicității potrivit art. 25147, la oficiul registrului comerțului de la sediul societății ce face obiectul transformării, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o menționează în registru și o înaintează tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul societății. La cerere se anexează dovada notificării societății în vederea constituirii de garanții și oferta societății. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai apelului.

(5) Cererea creditorului se judecă de urgență și cu precădere. Dacă sunt formulate mai multe cereri, acestea se conexează.

(6) Certificatul prealabil transformării transfrontaliere poate fi emis numai dacă societatea prezintă dovezi privind constituirea garanțiilor potrivit proiectului de act transformare transfrontalieră sau urmare notificării societății ori  potrivit hotărârii instanței judecătorești.

(7) Legea română, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabilă cererilor creditorilor formulate potrivit alin. (1), iar tribunalul în a cărui circumscripției se află sediul societății ce face obiectul transformării are competența soluționării lor.

(8) Pe o perioadă de 2 ani de la data la care produce efecte transformarea transfrontalieră, orice cerere a oricărui creditor care deține o creanță anterioară datei efectuării publicității proiectului de transformare la acea dată, în legătură cu acea creanță poate fi adresată instanței în a cărei circumscripție teritorială a avut sediul social societatea care s-a transformat.

(9) Prin excepție de la prevederile art. 172 alin. (1) lit. d), dispozițiile alin.( 1)-(8) sunt aplicabile și deținătorilor de obligațiuni.

 

Art. 25151 – În cazul în care  societatea transformată este persoană juridică română administratorii sau după caz membrii directoratului acesteia asigură respectarea dreptului de implicare și de cointeresare a angajaților, prevederile art. 25132 alin.(2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.

 

Art. 25152 – (1) Competența de verificare a legalității transformării transfrontaliere sub aspectul procedurii pe care o urmează societatea persoană juridică română care se transformă aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al societății. Prevederile art. 105 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu excepția termenelor de soluționare a cererii, se aplică în mod corespunzător.

(2) Societatea depune, în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, la oficiul registrului comerțului o cerere de eliberare a certificatului prealabil transformării transfrontaliere, însoțită de următoarele:

 1. a) proiectul de transformare transfrontalieră, în forma aprobată de adunarea generală a asociaților;
 2. b) raportul/rapoartele administratorilor sau, după caz, al/ale membrilor directoratului, la care se anexează, dacă este cazul, observațiile angajaților sau reprezentanților acestora și cele ale asociaților și/sau creditorilor cu privire la proiectul de transformare transfrontalieră și, dacă este cazul, opinia angajaților sau reprezentanților acestora față de raportul prevăzut la art. 25144 sau, după caz, acordul asociaților cu privire la renunțarea întocmirii raportului și/sau dovezi care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 25144 (3);
 3. c) raportul de evaluare al expertului independent sau, după caz, acordul asociaților cu privire la renunțarea întocmirii acestuia;
 4. d) hotărârea adunării generale privind aprobarea transformării transfrontaliere a societății;
 5. e) informații privind îndeplinirea cerințelor legale referitoare la aranjamentele pentru participarea angajaților;
 6. f) înscrisuri ce atestă constituirea garanțiilor, potrivit proiectului de transformare, și/sau urmare notificării societății de către creditori, în condițiile art. 25150 (1), sau, dacă este cazul, a garanțiilor constituite potrivit hotărârii judecătorești, precum și hotărârea judecătorească, în copie;
 7. g) înscrisuri ce atestă existența disponibilului pentru plata, în termenul legal, a prețului acțiunilor/părților sociale ale asociaților care și-au exercitat dreptul de retragere și, dacă este cazul, a compensației bănești stabilite prin hotărâre judecătorească, precum și hotărârea judecătorească, în copie;
 8. h) dacă a fost introdusă o cerere în anulare sau de declarare a nulității hotărârii adunării generale a asociaților de aprobare a transformării transfrontaliere, hotărârea judecătorească prin care este respinsă cererea, în copie;
 9. i) declarația pe proprie răspundere a administratorilor sau, după caz, a membrilor directoratului prin care confirmă că situația financiară a societății permite realizarea transformării transfrontaliere, că societatea are capacitatea de a executa obligațiile scadente și obligațiile față de asociați și creditori, potrivit 25149 și art. 25150.

(3) Registrul oficiului comerțului obține din registrele ținute de acesta și de la alte instituții publice, pe cale interinstituțională, în scopul verificării de către registrator a legalității transformării transfrontaliere, următoarele:

 1. a) certificatul de atestare fiscală;
 2. b) informațiile din cazierul fiscal;
 3. c) informații din cazierul judiciar ;
 4. d) informații privind numărul de filiale și amplasarea geografică a acestora;
 5. e) informații privind numărul de angajați;
 6. f) informații din registrul beneficiarilor privind beneficiarii reali ai societății.

(4) Dacă procedurile de derulare a transformării transfrontaliere și formalitățile privind această operațiune nu sunt finalizate ori dacă nu sunt depuse toate înscrisurile prevăzute de lege, registratorul, prin încheiere, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, acordă societății un termen pentru regularizare, care nu poate depăși 15 zile.

(5) Oficiul registrului comerțului comunică înscrisurile depuse de societate, înscrisurile din registrul comerțului și cele obținute pe cale interinstituțională, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii documentației complete sau după caz, de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (5), Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care, după efectuarea de verificări potrivit competențelor proprii, emit un aviz cu privire la proiectul de transformare transfrontalieră, în termen de 15 zile de la primirea solicitării și îl comunică, pe cale electronică, oficiului registrului comerțului.

(6) În cazul în care o instituție avizatoare nu emite avizul său în termenul prevăzut la alin. (5), prelungit, după caz, potrivit alin. (14), registratorul consideră îndeplinită condiția privind emiterea avizului de către această instituție.

(7) Avizul negativ este motivat, inclusiv, dacă este cazul, sub aspectul existenței elementelor prevăzute de alin. (11).

(8) În cazul în care împotriva societății ce face obiectul transformării transfrontaliere a fost dispusă o măsură preventivă dintre cele enumerate la art. 493 alin.(1) lit. a)-c) din Codul de procedură penală, o măsură asiguratorie, potrivit art. 249 din Codul de procedură penală, sau luată o măsură de siguranță dintre cele prevăzute de art. 108 lit. d) și e) din Codul penal, documentația este transmisă și organului judiciar care a dispus măsura, precum și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

(9) Dacă procedurile de derulare a transformării transfrontaliere în statul membru de plecare și formalitățile privind această operațiune sunt îndeplinite potrivit legii, iar rapoartele prevăzute la art. 25144 și art. 25145 sunt întocmite în condițiile legii, iar instituțiile avizatoare prevăzute la alin. (5) au emis un aviz favorabil, registratorul, în termen de 5 zile de la primirea ultimul aviz, emite certificatul prealabil transformării transfrontaliere, al cărui format se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

(10) Registratorul respinge cererea de emitere a certificatului prealabil transformării transfrontaliere:

 1. a) dacă nu au fost îndeplinite cerințele legale privind transformarea transfrontalieră, inclusiv în ceea ce privește întocmirea rapoartelor prevăzute de art. 25144 și art. 25145, în condițiile legii, și/sau nu au fost depuse înscrisurile ce atestă îndeplinirea acestor cerințe legale în termenul acordat de registrator;
 2. b) dacă a fost emis un aviz negativ de cel puțin una dintre instituțiile publice prevăzute la alin. (5) pentru un alt motiv decât cel prevăzut la alin. (11).
 3. c) în cazul dispunerii față de societatea care face obiectul transformării transfrontaliere a unei măsuri preventive, prevăzute de art. 493 din Codul de procedură penală, sau a unei măsuri asigurătorii, în condițiile art. 249 și urm. din Codul de procedură penală.
 4. d) în cazul în care societatea care face obiectul transformării transfrontaliere a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, iar pedeapsa amenzii sau, după caz, cea complementară nu a fost încă executată;
 5. e) în cazul luării față de societatea care face obiectul transformării transfrontaliere a unei măsuri de siguranță prevăzute de art. 108 lit. d) și e) din Codul penal.

(11) Dacă din înscrisurile depuse de societate, din informațiile și înscrisurile aflate în dosarul societății de la oficiul registrului comerțului sau din cele obținute de oficiul registrului comerțului pe cale interinstituțională ori din motivele prezentate în avizul negativ emis de instituțiile avizatoare, registratorul constată că există indicii serioase că transformarea transfrontalieră se efectuează în scopuri abuzive sau frauduloase ori în scopul săvârșirii de infracțiuni, acesta sesizează tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul societății, pentru a se pronunța asupra cererii de emitere a certificatului prealabil transformării transfrontaliere. În acest caz, toate înscrisurile depuse de societate și cele obținute, pe cale instituțională, de oficiul registrului comerțului, precum și informațiile relevante din registrul comerțului și din registrul beneficiarilor reali sunt transmise instanței judecătorești competente.

(12) Cererea prevăzută de alin. (11) este soluționată de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea societății. Pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, copie, înscrisurile din dosar. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

(13) Prin hotărârea pronunțată, potrivit dispozițiilor 527 – 540 din Codul de procedură civilă, dacă constată îndeplinirea cerințelor legale pentru realizarea transformării transfrontaliere instanța dispune emiterea de către registrator a certificatului prealabil transformării transfrontaliere. În cazul în care constată că există indicii serioase că transformarea transfrontalieră se efectuează în scopuri abuzive sau frauduloase ori în scopul săvârșirii de infracțiuni, instanța respinge cererea de emitere a certificatului prealabil transformării transfrontaliere. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai apelului.

(14) În cazul prevăzut la alin. (11), termenul de soluționare a cererii se prelungește cu cel mult 5 luni, cu comunicarea către societate, de către oficiul registrului comerțului, a motivelor întârzierii. În alte cazuri în care, din cauza complexității transformării transfrontaliere, evaluarea registratorului nu poate fi realizată în termenul prevăzut la alin.(4) și/sau verificările instituțiilor publice avizatoare, în termenul  prevăzut la alin. (5)), termenul de soluționare a cererii se prelungește cu cel mult 3 luni, cu comunicarea către societate, de către oficiul registrului comerțului, a motivelor întârzierii.

 

Art. 25153 – (1) Oficiul Național al Registrului Comerțului transmite certificatul prealabil transformării transfrontaliere autorității responsabile pentru verificarea legalității procedurilor de derulare a transformării transfrontaliere din statul de destinație și registrului comerțului din statul de destinație, prin intermediul sistemelor de interconectare a registrelor comerțului, și asigură accesul terților la acest certificat, inclusiv prin intermediul sistemului de interconectare a registrului comerțului.

(2) Oficiul registrul comerțului înregistrează, din oficiu sau, după caz, la cererea societății transformate, numărul de înregistrare, denumirea/firma și forma juridică a societății transformate din statul membru de destinație.

(3) Într-o zi lucrătoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, a notificării că transformarea transfrontalieră produce efecte, oficiul registrului comerțului radiază societatea ce a făcut obiectul transformării din registrul comerțului, înregistrând și mențiunea că radierea este rezultatul unei transformări transfrontaliere.

 

Art. 25154 – (1) Competența de verificare a îndeplinirii cerințelor legale pentru înmatricularea unei societăți pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, rezultată din transformarea transfrontalieră a unei societăți înregistrate în registrul comerțului dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr‑un stat aparținând Spațiului Economic European aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui circumscripție se află sediul social al societății transformate.

(2) La cererea societății, depusă în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, registratorul, constatând îndeplinite prevederile legale de constituire și înmatriculare a societății și fiind recepționat certificatul prealabil transformării emis de autoritatea responsabilă din statul membru de plecare, dispune înmatricularea societății transformate și a mențiunii că societatea înmatriculată este rezultatul unei transformări transfrontaliere.

(3) Certificatul prealabil transformării transfrontaliere emis de autoritatea responsabilă din statul membru de plecare atestă îndeplinirea condițiilor privind procedurile de derulare și formalitățile transformării transfrontaliere în statul membru de plecare.

(4) Oficiul Național al Registrului Comerțului notifică registrul comerțului din statul membru de plecare, prin sistemul de interconectare a registrului comerțului, faptul că societatea transformată a fost înmatriculată în registrul comerțului și că transformarea transfrontalieră produce efecte potrivit art. 25155.

 

Art. 25155 – (1) Transformarea transfrontalieră unei societăți într-o persoană juridică română produce efecte la data înmatriculării societății transformate în registrul comerțului.

(2) În cazul transformării unei societăți persoane juridice române într-o formă de societate dintr-un alt stat membru, legea statului de destinație stabilește data la care produce efecte transformarea transfrontalieră.

 

Art. 25156 – O transformare transfrontalieră are, de la data prevăzută la art. 25155, următoarele efecte:

 1. a) totalitatea patrimoniului este al societății transformate;
 2. b) asociații societății ce a făcut obiectul transformării sunt asociații societății transformate, dacă nu și-au exercitat dreptul de retragere, în condițiile art. 25149;
 3. c) drepturile și obligațiile care decurg din raporturile de muncă și care există la data la care transformarea transfrontalieră produce efecte sunt ale societății transformate.

 

Art. 25157 – (1) Administratorii sau, după caz, membrii consiliului de administrație ori ai directoratului răspund solidar, potrivit art. 73, pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabilă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în cadrul procedurilor de derulare a transformării transfrontaliere.

(2) Experții care întocmesc raportul prevăzut la art. 25145, pe seama societății ce face obiectul transformării transfrontaliere, răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabilă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în cadrul procedurilor de derulare a transformării transfrontaliere.

 

Art. 25158 – (1) Transformarea transfrontalieră care a fost supusă controlului de legalitate în statul de plecare și în statul de destinație nu poate fi desființată după data la care aceasta produce efecte.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 132 alin. (3), acțiunea în declararea nulității hotărârii adunării generale a asociaților de aprobare a transformării transfrontaliere poate fi introdusă în termen de 30 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cadrul unei acțiuni în anulare, formulate în condițiile art.132 alin.(2), hotărârea adunării generale a asociaților nu poate fi anulată exclusiv pentru:

 1. a) modul de stabilire a ratei de schimb a acțiunilor/părților sociale;
 2. b) modul de stabilire a prețului acțiunilor/părților sociale ale asociaților în cazul retragerii din societate;
 3. c) nerespectarea cerințelor privind informarea asociaților asupra prețului acțiunilor/părților sociale ale asociaților în cazul retragerii din societate.

(4) Răspunderea penală și consecințele acesteia, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de către societatea ce a făcut obiectul transformării transfrontaliere, se vor angaja în sarcina societății transformate, potrivit legii.

 

Capitolul VI – Divizarea transfrontalieră

Secțiunea I – Domeniul de aplicare. Definiție

 

Art. 25159 Societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată – persoane juridice române – şi societățile europene cu sediul social în România pot face obiectul unei divizări transfrontaliere în care cel puțin două dintre societățile implicate în divizare sunt guvernate de legislația a două state membre diferite ale Uniunii Europene diferite sau aparținând Spațiului Economic European și funcționează dintre formele juridice prevăzute în anexa II la  Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale.

 

Art. 25160 – Prezentul capitol nu se aplică:

 1. a) societăților reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările că completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) societăților care fac obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție, a măsurilor de redresare și rezoluție și a măsurilor de prevenire a crizelor prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare și societăților care fac obiectul unor măsuri de prevenire a crizelor, în sensul prevederilor art.2 pct.48 din Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 22 din 22.01.2021.
 3. c) societăților care se află în curs de lichidare și care au început să distribuie activele către asociați;
 4. d) societăților aflate într-o procedură de insolvență sau de prevenire a insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 25161 –  Divizarea transfrontalieră este operațiunea prin care:

 1. a) o societate, care este dizolvată fără a intra în lichidare, își transferă totalitatea patrimoniului către două sau mai multe societăți beneficiare, nou constituite, în schimbul repartizării, către asociații societății care face obiectul divizării, de acțiuni sau părți sociale ori de alte titluri de valoare la societățile beneficiare și, după caz, în schimbul unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea contabilă a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni (denumită în continuare «divizare completă»);
 2. b) o societate își transferă o parte dintre active și pasive către una sau mai multe societăți beneficiare nou constituite, în schimbul repartizării, către asociații societății care face obiectul divizării, de acțiuni sau părți sociale ori de alte titluri de valoare la societățile beneficiare sau la societatea care face obiectul divizării sau la ambele și, după caz, în schimbul unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea contabilă a părților sociale sau acțiunilor ori a altor titluri de valoare (denumită în continuare «divizare parțială» sau «desprindere în interesul asociaților»);
 3. c) o societate își transferă o parte din active și pasive către una sau mai multe societăți beneficiare, nou constituite, în schimbul repartizării de acțiuni sau părți sociale ori de alte titluri de valoare la societățile beneficiare către societatea care face obiectul divizării (denumită în continuare «divizare prin separare» sau «desprindere în interesul societății»).

 

Art. 25162 – (1) Legea română este legea aplicabilă procedurilor și formalităților divizării transfrontaliere în vederea obținerii certificatului prealabil de către societatea persoană juridică română care face obiectul divizării, respectiv  procedurilor și formalităților derulate în vederea înmatriculării în registrul comerțului a societății/societăților beneficiare a/ale unei divizări transfrontaliere.

(2) Societatea beneficiară/societățile beneficiare constituită/constituite într-una dintre formele de societate prevăzute la art. 25159 trebuie să întrunească cerințele prevăzute de legea română pentru constituirea acelei forme de societate.

 

Secțiunea a 2-a Etape. Efecte. Nulitate

 

Art. 25163 – (1) Administratorii sau membrii directoratului societății care face obiectul divizării întocmesc un proiect de divizare transfrontalieră care trebuie să cuprindă cel puțin:

 1. a) forma de societate, firma și sediul social al societății ce face obiectul divizării;
 2. b) forma, firma şi sediul/sediile social/sociale propuse pentru societățile beneficiare;
 3. c) modalitățile de repartizare a titlurilor de valoare care reprezintă capitalul social al societăților beneficiare;
 4. d) calendarul orientativ propus pentru divizarea transfrontalieră ;
 5. e) condițiile de alocare de acțiuni/părți sociale sau alte titluri de valoare la societățile beneficiare sau la societatea care face obiectul divizării sau la ambele și criteriile pe care se bazează această alocare;
 6. f) rata de schimb a acțiunilor/părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar;
 7. g) drepturile acordate de societățile beneficiare deținătorilor de acțiuni ale societății ce face obiectul divizării care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
 8. h) data de la care acțiunile/părțile sociale dau deținătorilor acestora dreptul de a participa la beneficii, precum și toate condițiile ce afectează acest drept;
 9. i) orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere ori directoratului.
 10. j) prețul acțiunilor/părților sociale, pentru situația în care asociații își exercită dreptul de retragere din societate, precum și adresa de e-mail la care asociații pot transmite declarația de retragere;
 11. k) orice garanții acordate creditorilor, precum garanții reale sau personale;
 12. l) implicațiile divizării transfrontaliere asupra locurilor de muncă;
 13. m) dacă este cazul, informații privind mecanismele de implicare a angajaților în definirea drepturilor acestora de participare la societățile beneficiare;
 14. n) descrierea precisă a activelor și a pasivelor societății care face obiectul divizării și descrierea repartizării acestora către societățile beneficiare sau păstrate de către societatea care face obiectul divizării în cazul unei divizări parțiale sau unei divizări prin separare, inclusiv condițiile de repartizare a activelor sau a pasivelor care nu sunt alocate în mod explicit în proiectul de divizare transfrontalieră, cum ar fi activele sau pasivele care nu sunt cunoscute la data întocmirii proiectului de divizare transfrontalieră;
 15. o) informații privind evaluarea patrimoniului, activ și pasiv, repartizat fiecăreia dintre societățile beneficiare;
 16. p) data situațiilor financiare ale societății ce face obiectul divizării folosite pentru stabilirea condițiilor divizării transfrontaliere;
 17. q) data sau datele de la care tranzacțiile societății care face obiectul divizării vor fi considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societăților beneficiare.

(2) Proiectul de divizare transfrontalieră are, în anexă, situațiile financiare în vederea divizării, întocmite, aprobate și auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni înainte de data proiectului de divizare, precum și actele constitutive ale societăților beneficiare și, după caz, și statutul, atunci când acesta este cuprins în act separat, și orice modificare a actului constitutiv al societății care face obiectul divizării, în caz de divizare parțială și de divizare prin separare.

(3) Cu cel puțin șase săptămâni înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe divizarea transfrontalieră a societății, proiectul de divizare și anexele acestuia se pun la dispoziția asociaților și angajaților, cel puțin în format electronic, prin afișare pe pagina de internet a societății, potrivit art. 25168 alin. (3) sau prin transmitere pe cale electronică, asociații și angajații primind și notificare în conformitate cu art. 25168 alin. (1).

 

Art. 25164 – (1) Administratorii sau membrii directoratului societății care face obiectul divizării transfrontaliere întocmesc un raport, cu două secțiuni, una destinată asociaților și cealaltă destinată angajaților sau două rapoarte distincte în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale divizării transfrontaliere, în special implicațiile asupra activității economice viitoare a societății, inclusiv implicațiile divizării transfrontaliere pentru angajați.

(2) În secțiunea din raport/raportul destinată/destinat asociaților sunt precizate cel puțin următoarele:

 1. a) implicațiile divizării transfrontaliere pentru asociați;
 2. b) prețul acțiunilor/părților sociale, pentru situația în care asociații își exercită dreptul de retragere din societate, inclusiv metoda/metodele folosite pentru calcularea acestuia;
 3. c) rata de schimb a acțiunilor/părților sociale și metoda/metodele de calcul folosite pentru calcularea acesteia, precum și cuantumul eventualelor plăți în numerar rate;
 4. d) drepturile de care beneficiază asociații potrivit art. 25170.

(3) Secțiunea din raport/raportul destinată/destinat asociaților nu este obligatorie/obligatoriu în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic și în cazul în care toți asociații au convenit să renunțe la această cerință.

(4)  În secțiunea din raport/raportul destinată/destinat angajaților sunt precizate cel puțin următoarele:

 1. a) efectele divizării transfrontaliere asupra raporturilor de muncă, precum și, după caz, măsurile necesare pentru menținerea acestor raporturi de muncă, efectele asupra contractelor colective de muncă și asupra acordurilor de întreprindere, dacă este cazul;
 2. b) orice modificare substanțială a condițiilor de angajare/de muncă aplicabile sau cu privire la sediile societății care face obiectul divizării transfrontaliere;
 3. c) modul în care elementele prevăzute la lit. a) și b) afectează filialele societății ce face obiectul divizării transfrontaliere.

(5) Secțiunea din raport/raportul destinată/destinat angajaților nu este obligatorie/obligatoriu în cazul în care activitatea societății ce face obiectul divizării și, dacă este cazul, a filialelor sale este derulată exclusiv de către administratori sau, după caz, de membrii consiliului de administrație ori, după caz, de membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului.

(6) Cu cel puțin șase săptămâni înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe divizarea transfrontalieră a societății ce face obiectul divizării, raportul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, secțiunea corespunzătoare a raportului sau rapoartele distincte se pune/se pun la dispoziția asociaților și reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu au fost desemnați reprezentanți, a angajaților înșiși, cel puțin în format electronic, prin afișare pe pagina de internet a societății, potrivit art. 25168 alin. (3) sau prin transmitere pe cale electronică.

(7) Reprezentanții angajaților sau, dacă nu au fost desemnați reprezentanți, angajații au dreptul să formuleze o opinie cu privire la raportul/secțiunea din raport destinată angajaților,  nu mai târziu de 5 zile înainte de data întrunirii adunării generale convocate să aprobe proiectul de divizare transfrontalieră. Opinia se anexează raportului, iar administratorii/membrii directoratului transmit răspuns motivat față de opinia formulată, cel puțin cu o zi înaintea acestei date. Asociații sunt informați cu privire la opinia formulată de reprezentanții angajaților sau, după caz, de angajații înșiși.

(8) În cazul în care, în conformitate cu alineatul (3), se renunță la secțiunea din raport destinată asociaților, iar secțiunea destinată angajaților nu este obligatorie, fiind aplicabile prevederile alin. (5), raportul nu este necesar.

(9)  Alin. (1)-(8) nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile a angajaților, prevăzute de  Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaților și de Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcționarea comitetului european de întreprindere, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Administratorii sau, după caz, membrii directoratului informează asociații înainte de data întrunirii adunării generale convocate pentru aprobarea divizării transfrontaliere sau, cel mai târziu, în cadrul acesteia dacă, ulterior datei întocmirii proiectului de divizare transfrontalieră și a raportului prevăzut de alin. (1), au intervenit modificări semnificative privind activele societății sau nivelul veniturilor acesteia, în special în cazul în care acestea ar determina o rată de schimb diferită, o alocare diferită a acțiunilor/părților sociale la societățile beneficiare sau un preț diferit al acțiunilor/părților sociale pentru asociații care și-ar exercita dreptul de retragere.

 

          Art. 25165 În cazul divizării parțiale și a divizării prin separare, dacă operațiunea transfrontalieră are ca efect reducerea activului net la o valoare sub nivelul capitalului social subscris și a rezervelor obligatorii, adunarea generală a asociaților va decide și în privința reducerii capitalului social,  în condițiile legii.

 

Art. 25166 – (1) Proiectul de divizare transfrontalieră se examinează de un expert independent, care întocmește un raport de evaluare, ce se pune la dispoziția asociaților cu cel puțin o lună înaintea datei întrunirii adunării generale a asociaților convocate să aprobe divizarea transfrontalieră, ce puțin în format electronic. Evaluarea este imparțială și obiectivă, fiind realizată în condițiile Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013.

(2)   Raportul prevăzut la alin. (1) precizează cel puțin dacă rata de schimb a acțiunilor/părților și prețul acțiunilor/părților sociale pentru asociații care își exercită dreptul de retragere are caracter adecvat. În realizarea evaluării, expertul autorizat ia în calcul prețul de piață al acțiunilor/părților sociale înainte de publicarea proiectului de divizare sau valoarea societății excluzând efectul divizării propuse, determinat prin metodele de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Raportul trebuie, cel puțin:

 1. a) să indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea prețului acțiunilor/părților sociale;
 2. b) să indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea ratei de schimb a acțiunilor/părților sociale;
 3. c) să precizeze dacă metoda sau metodele utilizate sunt adecvate pentru evaluarea prețului acțiunilor/părților sociale și a ratei de schimb, să indice valorile la care s-a ajuns prin utilizarea metodelor de evaluare și să emită o opinie privind importanța relativă atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii astfel determinate;
 4. d) să descrie orice dificultăți întâmpinate în cursul evaluării.

(3) Societatea are obligația de a pune la dispoziția expertului independent toate informațiile necesare pentru ca acesta să poată examina proiectul de divizare transfrontalieră și întocmi raportul prevăzut de alin.(1).

(4) Nu este necesară examinarea proiectului de divizare transfrontalieră de către un expert independent și întocmirea unui raport de evaluare în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, precum și în cazul în care toți asociații societății convin astfel.

 

Art. 25167-(1) Expertul independent care elaborează raportul de evaluare prevăzut la art. 25166 este un evaluator autorizat în condițiile legii.

(2) Evaluatorul este independent față de societatea care face obiectul divizării transfrontaliere și, în realizarea evaluării operațiunii, nu se află în conflict de interese cu societatea. Nu poate elabora raportul de evaluare privitor la divizarea transfrontalieră evaluatorul autorizat care se află într-una dintre circumstanțele următoare:

 1. a) are/a avut calitatea de asociat, administrator, director/membru al directoratului, membru al consiliului de supraveghere în cadrul societății ce face obiectul divizării transfrontaliere;
 2. b) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei solicitării de evaluare, calitatea de auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al societății care face obiectul divizării transfrontaliere;
 3. c) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei solicitării de evaluare, raporturi de muncă cu societatea ce face obiectul divizării transfrontaliere;
 4. d) are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența imparțialitatea şi obiectivitatea evaluării.

(3) La raportul de evaluare se anexează declarația pe proprie răspundere a evaluatorului autorizat privind întrunirea condițiilor legale pentru întocmirea raportului de evaluare a divizării transfrontaliere.

 

Art. 25168 – (1) Cu cel puțin o lună înainte de data întrunirii adunării generale a asociaților convocate pentru aprobarea divizării transfrontaliere, societatea depune la registrul comerțului proiectul de divizare transfrontalieră și o notificare prin care se informează asociații, creditorii și reprezentanții angajaților societății sau, în cazul în care nu au fost desemnați reprezentanți, angajații înșiși că pot prezenta societății observații cu privire la proiectul de divizare transfrontalieră, nu mai târziu de 5 zile înainte de data întrunirii adunării generale.

(2) Documentele pentru care s-a efectuat publicitatea potrivit alin. (1) sunt, de asemenea, disponibile prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.

(3) Nu este necesară realizarea publicității proiectului de divizare transfrontalieră potrivit alin. (1), dacă, pentru o perioadă continuă care începe cu cel puțin o lună înainte de data fixată pentru adunarea generală a asociaților și care se încheie cel mai devreme la sfârșitul acestei reuniuni, societatea pune la dispoziția publicului documente prevăzute la alin. (1) pe pagina sa de internet, în mod gratuit.

(4) Societatea care face obiectul divizării transfrontaliere ce a optat pentru efectuarea publicității proiectului de divizare transfrontalieră potrivit alin. (3) trebuie să asigure condițiile tehnice pentru afișarea continuă și neîntreruptă şi cu titlu gratuit a documentelor prevăzute de lege pentru întreaga perioadă prevăzută la alin. (3). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicității şi de a asigura securitatea propriei pagini de internet și autenticitatea documentelor afișate.

(5) În cazul în care efectuează publicitatea proiectului de divizare transfrontalieră potrivit alin. (3), societatea depune la oficiul registrului comerțului, în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, un înscris care cuprinde următoarele informații:

 1. a) forma societății care face obiectul divizării transfrontaliere, firma, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, precum și forma, firma și sediul social propuse pentru fiecare societate beneficiară;
 2. b) informații privind demersurile făcute pentru exercitarea drepturilor creditorilor, ale angajaților și ale asociaților, prevăzute de prezenta lege;
 3. c) coordonatele paginii de internet a societății, unde pot fi consultate online, în mod gratuit, proiectul de divizare transfrontalieră și notificarea prevăzute la alin. (1) și informații complete cu privire la demersurile prevăzute la lit. b).

(6)  Proiectul de divizare transfrontalieră se publică și în Buletinul electronic al registrului comerțului, înscrisul fiind transmis electronic de oficiul registrului comerțului de la sediul societății, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. De asemenea, proiectul de divizare transfrontalieră se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

Art. 25169 –  (1) Adunarea generală a asociaților, luând cunoștință, dacă este cazul, de rapoartele prevăzute la art. 25164 și art. 25166, de observațiile angajaților sau ale reprezentaților angajaților față de proiectul de divizare transfrontalieră și de opinia cu privire la raportul destinat acestora, formulată potrivit art. 25164, hotărăște asupra proiectului de divizare transfrontalieră și asupra modificării actului constitutiv. Prevederile art. 116 se aplică în mod corespunzător.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 117 alin. (2) și art. 195 alin. (3), termenul de întrunire al adunării generale a asociaților nu poate fi mai mic de șase săptămâni de la data convocării acesteia, în condițiile legii.

(3) În cazul societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, hotărârea se adoptă în condițiile art. 115 alin. (2) teza a doua, prin actul constitutiv neputând fi stabilite cerințe de majoritate mai mari de 90% din voturile deținute de asociații prezenți sau reprezentați.

(4) În cazul societăților cu răspundere limitată, hotărârea se adoptă cu cvorumul prevăzut de art. 192, dar cu o majoritate de cel mult puțin două treimi din voturile asociaților prezenți sau reprezentați, prin actul constitutiv neputând fi stabilite cerințe de majoritate mai mari de 90% din voturile deținute de asociații prezenți sau reprezentați.

 

Art. 25170  (1) Asociații care nu au votat în favoarea divizării transfrontaliere au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor/părților sociale de către societate.

(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților, cu condiția notificării intenției de retragere cel mai târziu în cadrul adunării generale a asociaților.

(3) Asociații depun la sediul societății declarația scrisă de retragere, în care precizează și dacă sunt acord cu prețul acțiunilor/părților sociale stabilit în proiectul de divizare și confirmat de expertul independent, precum și acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97. Declarația se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail indicată în acest scop  în proiectul de divizare.

(4) Prețul pentru acțiunile/părțile sociale ale asociatului care și-a exercitat dreptul de retragere, stabilit de societate în proiectul de divizare transfrontalieră și confirmat de expertul independent în raportul de evaluare se plătește în termen de 2 luni de la data la care divizarea transfrontalieră produce efecte, potrivit art. 25177, cu excepția cazului în care un termen mai scurt este prevăzut în proiectul de divizare sau este agreat de părți.

(5) În termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (2), asociatul care, exercitându-și dreptul de retragere, susține să prețul acțiunilor/părților sociale nu are caracter adecvat poate cere tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul societății care face obiectul divizării obligarea acesteia la plata unei compensații bănești.

(6) Cererea privind stabilirea compensației bănești, prevăzută la alin. (5), se judecă de urgență și cu precădere, hotărârea fiind supusă doar apelului.

(7) Certificatul prealabil divizării transfrontaliere poate fi emis numai dacă societatea prezintă garanții suficiente pentru plata/dovezi privind existența disponibilului bănesc pentru plata, în termenul prevăzut de lege sau convenit de părți, a prețului acțiunilor/părților sociale.

(8) Societatea pune, de îndată, la dispoziția creditorilor ale căror creanțe sunt anterioare datei efectuării publicității proiectului de divizare, cel puțin în format electronic, informații privind numărul asociaților care au notificat intenția de a exercitat dreptul de retragere.

(9) Legea română, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabilă dreptului de retragere a asociatului, iar tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul social al societății ce face obiectul divizării transfrontaliere este instanța competentă să soluționeze cererea pentru stabilirea compensației bănești și orice alt litigiu privind acest drept.

 

Art. 25171 – (1) În termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 25170 alin. (2), asociații care au decis să nu își exercite dreptul de retragere, dar care susțin că alocarea acțiunilor la societățile beneficiare sau rata de schimb nu este adecvată pot cere tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul societății ce face obiectul divizării obligarea acesteia la plata unei compensații bănești. Prevederile art. 25170 alin. (6) – (8) se aplică în mod corespunzător.

(2) Hotărârea instanței judecătorești are caracter obligatoriu pentru societățile beneficiare și, în cazul unei divizări parțiale și a unei divizări prin separare și pentru societatea care face obiectul divizării.

 

Art. 25172 – (1) În termen de 45 de zile de la data efectuării publicității proiectului de divizare, potrivit art. 25168, orice creditor a cărui creanță este anterioară acestei date și nescadentă la această dată și care este nemulțumit de garanțiile acordate prin proiectul de divizare poate notifica societatea pentru acordarea de garanții adecvate.

(2) În termen de 15 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), societatea poate transmite creditorului oferta privind acordarea de garanții.

(3) În cazul în care creditorul prevăzut la alin. (1) nu consideră adecvate garanțiile acordate de societate, se poate adresa instanței pentru obligarea societății la acordarea de garanții adecvate, dacă, creditorul dovedește, în mod rezonabil, că divizarea afectează șansele de acoperire a creanței. Garanțiile sunt acordate sub condiția ca divizarea să producă efecte.

(4) Cererea se depune, în termen de 3 luni de la data efectuării publicității potrivit art. 25168, la oficiul registrului comerțului de la sediul societății ce face obiectul divizării, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o menționează în registru și o înaintează tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul societății. La cerere se anexează dovada notificării societății în vederea constituirii de garanții și oferta societății. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai apelului.

(5) Cererea creditorului se judecă de urgență și cu precădere. Dacă sunt formulate mai multe cereri, acestea se conexează.

(6) Certificatul prealabil divizării transfrontaliere poate fi emis numai dacă societatea prezintă dovezi privind acceptarea de către creditori a garanțiilor constituite urmare notificării societății sau potrivit hotărârii instanței judecătorești.

(7) Legea română este legea aplicabilă cererilor creditorilor formulate potrivit alin. (1), iar tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul societății care face obiectul divizării transfrontaliere este instanța competentă să soluționeze cererile acestora.

(8) Pe o perioadă de 2 ani de la data la care produce efecte divizarea transfrontalieră, potrivit art. 25177, orice cerere a oricărui creditor care deține o creanță anterioară datei efectuării publicității proiectului de divizare și nescadentă la acea dată, în legătură cu acea creanță, poate fi adresată instanței competente în a cărei circumscripție teritorială a avut sediul social societatea care a făcut obiectul divizării.

(9) Prin excepție de la prevederile art. 172 alin. (1) lit. d), dispozițiile alin.(1)-(8) sunt aplicabile și deținătorilor de obligațiuni.

(10) În cazul în care o creanță a unui creditor al societății care face obiectul divizării nu este acoperită de societatea căreia îi este alocată obligația corelativă, celelalte societăți beneficiare și, în cazul unei divizări parțiale sau al unei divizări prin separare, și societatea care face obiectul divizării răspund în solidar cu societatea căreia i este alocată obligația. Cu toate acestea, suma maximă aferentă răspunderii în solidar a oricărei societăți implicate în divizare este limitată la valoarea, la data la care divizarea produce efecte, a activului net alocat respectivei societăți.

 

Art. 25173 – În cazul în care cel puțin una dintre societățile beneficiare este persoană juridică română, administratorii sau după caz membrii directoratului acesteia asigură respectarea  dreptului de implicare și de cointeresare a angajaților, prevederile art. 25132 alin.(2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.

 

Art. 25174 – (1) Competența de verificare a legalității divizării transfrontaliere sub aspectul procedurii pe care o urmează societatea persoană juridică română care se divizează aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul social al societății. Prevederile art. 105 din Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu excepția termenelor de soluționare a cererii, se aplică în mod corespunzător.

(2) Societatea depune, în condițiile art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, la oficiul registrului comerțului o cerere de eliberare a certificatului prealabil divizării transfrontaliere, însoțită de următoarele:

 1. a) proiectul de divizare transfrontalieră, în forma aprobată de adunarea generală a asociaților;
 2. b) raportul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, la care se anexează, dacă este cazul, observațiile angajaților sau reprezentanților acestora și cele ale asociaților și/sau creditorilor cu privire la proiectul de divizare transfrontalieră și, dacă este cazul, opinia angajaților sau reprezentanților acestora față de raportul prevăzut la art. 25164;
 3. c) hotărârea adunării generale privind aprobarea divizării transfrontaliere a societății;
 4. d) informații privind îndeplinirea cerințelor legale referitoare la aranjamentele pentru participarea angajaților;
 5. e) înscrisuri ce atestă acceptarea garanțiilor constituite de societate urmare notificării societății de către creditori, în condițiile 25172 alin. (1), sau, dacă este cazul, a garanțiilor constituite potrivit hotărârii judecătorești asupra cererii creditorilor, precum și hotărârea judecătorească, în copie;
 6. f) înscrisuri ce atestă existența disponibilului pentru plata, în termenul legal, a prețului acțiunilor/părților sociale și, dacă este cazul, a compensației bănești stabilite prin hotărâre judecătorească, precum și hotărârea judecătorească, în copie;
 7. g) dacă a fost introdusă o cerere în anularea sau de declarare a nulității hotărârii adunării generale a asociaților de aprobare a divizării transfrontaliere, hotărârea judecătorească prin care este respinsă cererea, în copie;
 8. h) declarația pe proprie răspundere a administratorilor sau, după caz, a membrilor directoratului prin care confirmă că situația financiară a societății și modul de alocare a activelor la societățile beneficiare și, în cazul unei divizări parțiale, și la societatea ce face obiectul divizării asigură executarea obligațiilor față de asociați și creditori decurgând din divizarea transfrontalieră, potrivit 25170 – art. 25172.

(3) Registrul oficiului comerțului obține din registrele ținute de acesta și de la alte instituții publice, pe cale interinstituțională, în scopul verificării de către registrator a legalității divizării transfrontaliere, următoarele:

 1. a) un înscris care atestă executarea obligațiilor societății către bugetul de stat și bugetele locale;
 2. b) informații din cazierul fiscal;
 3. c) informații din cazierul judiciar ;
 4. d) informații privind numărul de filiale și amplasarea geografică a acestora;
 5. e) informații privind numărul de angajați;
 6. f) informații din registrul beneficiarilor privind beneficiarii reali ai societății.

(4) Dacă procedurile de derulare a divizării transfrontaliere și formalitățile privind această operațiune nu sunt finalizate ori dacă nu sunt depuse toate înscrisurile prevăzute de lege, registratorul, prin încheiere, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, acordă societății un termen pentru regularizare, care nu poate depăși 15 zile.

(5) Oficiul registrului comerțului comunică înscrisurile depuse de societate și înscrisurile obținute pe cale interinstituțională, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii documentației complete sau după caz, de la data împlinirii termenul prevăzut la alin. (4), Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care, după efectuarea de verificări potrivit competențelor proprii, emit un aviz cu privire la proiectul de divizare transfrontalieră, în termen de 15 zile de la primirea solicitării și îl comunică, pe cale electronică oficiului registrului comerțului.

(6) În cazul în care o instituție avizatoare nu emite avizul său în termenul prevăzut la alin. (5), prelungit, după caz, potrivit alin. (14), registratorul consideră îndeplinită condiția privind emiterea avizului de către această instituție.

(7) Avizul negativ este motivat, inclusiv, dacă este cazul, sub aspectul existenței elementelor prevăzute de alin. (11).

(8) În cazul în care împotriva societății ce face obiectul divizării transfrontaliere a fost dispusă o măsură preventivă dintre cele enumerate la art. 493 alin.(1) lit. a)-c) din Codul de procedură penală, o măsură asiguratorie, potrivit art. 249 din Codul de procedură penală, sau luată o măsură de siguranță dintre cele prevăzute de art.108 lit. d) și e) din Codul penal, documentația este transmisă și organului judiciar care a dispus măsura, precum și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

(9) Dacă procedurile de derulare a divizării transfrontaliere și formalitățile privind această operațiune sunt îndeplinite potrivit legii, rapoartele prevăzute la art. 25164 și art. 25166 sunt întocmite în condițiile legii, iar instituțiile avizatoare prevăzute la alin. (5) au emis un aviz favorabil, registratorul, în termen de 5 zile de la primirea ultimului aviz, emite certificatul prealabil divizării transfrontaliere, al cărui format se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

(10) Registratorul respinge cererea de emitere a certificatului prealabil divizării transfrontaliere:

 1. a) dacă nu au fost îndeplinite cerințele legale privind divizarea transfrontalieră, inclusiv în ceea ce privește întocmirea rapoartelor prevăzute de art. 25164 și art. 25166 în condițiile legii, și/sau nu au fost depuse înscrisurile ce atestă îndeplinirea acestor cerințe legale în termenul acordat de registrator;
 2. b) dacă a fost emis un aviz negativ de cel puțin una dintre instituțiile publice prevăzute la alin. (5) pentru un alt motiv decât cel prevăzut la alin. (11);
 3. c) în cazul dispunerii față de societatea care face obiectul divizării a unei măsuri preventive, prevăzute de art. 493 din Codul de procedură penală sau a unei măsuri asigurătorii, în condițiile art. 249 și urm. din Codul de procedură penală;
 4. d) în cazul în care societatea care face obiectul divizării transfrontaliere a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, iar pedeapsa amenzii sau, după caz, cea complementară nu a fost încă executată;
 5. e) în cazul luării față de societatea care face obiectul divizării transfrontaliere a unei măsuri de siguranță prevăzute de art. 108 lit. d) și e) din Codul penal.

(11) Dacă din înscrisurile depuse de societate, din informațiile și înscrisurile aflate în dosarul societății de la oficiul registrului comerțului sau din cele obținute de registrul comerțului pe cale interinstituțională ori din motivele prezentate în avizul negativ emis de instituțiile avizatoare, registratorul constată că există indicii serioase că divizarea transfrontalieră se efectuează în scopuri abuzive sau frauduloase ori în scopul săvârșirii de infracțiuni, acesta sesizează tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul societății, pentru a se pronunța asupra cererii de emitere a certificatului prealabil divizării transfrontaliere. În acest caz, toate înscrisurile depuse de societate și cele obținute, pe cale instituțională, de oficiul registrului comerțului, precum și informațiile relevante din registrul comerțului și din registrul beneficiarilor reali sunt înaintate instanței judecătorești competente.

(12) Cererea prevăzută de alin. (11) este soluționată de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea societății. Pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, înscrisurile din dosar. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

(13) Prin hotărârea pronunțată, potrivit dispozițiilor 527 – 540 din Codul de procedură civilă, dacă constată îndeplinirea cerințelor legale pentru realizarea divizării transfrontaliere instanța dispune emiterea de către registrator a certificatului prealabil divizării transfrontaliere. În cazul în care constată că există indicii serioase că divizarea transfrontalieră se efectuează în scopuri abuzive sau frauduloase ori în scopul săvârșirii de infracțiuni, instanța respinge cererea de emitere a certificatului prealabil divizării transfrontaliere. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai apelului.

(14) În cazul prevăzut la alin. (11), termenul de soluționare a cererii se prelungește cu cel mult 5 luni, cu comunicarea către societate, de către oficiul registrului comerțului, a motivelor întârzierii. În alte cazuri în care, din cauza complexității divizării transfrontaliere, evaluarea registratorului nu poate fi realizată în termenul prevăzut la alin. (5) și/sau verificările instituțiilor publice avizatoare, în termenul  prevăzut la alin. (6), termenul de soluționare a cererii se prelungește cu cel mult 3 luni, cu comunicarea către societate, de către oficiul registrului comerțului, a motivelor întârzierii.

 

Art. 25175 – (1) Oficiul Național al Registrului Comerțului transmite certificatul prealabil divizării transfrontaliere autorităților responsabile pentru verificarea legalității procedurilor de derulare a divizării transfrontaliere din statele membre a căror legislație guvernează societățile beneficiare și registrelor comerțului din aceste state membre, prin intermediul sistemelor de interconectare a registrelor comerțului, și asigură accesul terților la acest certificat, inclusiv prin intermediul sistemului de interconectare a registrului comerțului.

(2) În cazul unei divizări totale în care societățile beneficiare sunt guvernate de legislația altui/altor stat membru/state membre, oficiul registrul comerțului înscrie, din oficiu sau, după caz, la cererea societății ce face obiectul divizării sau a societăților beneficiare mențiune că radierea din registrul comerțului este rezultatul unei divizări transfrontaliere, precum și numerele de înregistrare, denumirea/firma și forma juridică ale societăților beneficiare din celelalte state membre.

(3) În cazul unei divizări totale în care cel puțin una dintre societățile beneficiare este guvernată de legea română, oficiul registrului comerțului înscrie, din oficiu sau, după caz, la cererea societății ce face obiectul divizării sau a societăților beneficiare, mențiunea că radierea din registrul comerțului este rezultatul unei divizări transfrontaliere, precum și numărul de înregistrare, firma și forma juridică a societății/societăților beneficiare înregistrate în registrul comerțului din România și numerele de înregistrare, denumirea/firma și forma juridică ale societăților beneficiare din celelalte state membre.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), la cererea societății ce face obiectul divizării, formulate odată cu cererea de emitere a certificatului prealabil divizării transfrontaliere, registratorul dispune și cu privire la înregistrarea în registrul comerțului a societății/societăților beneficiare guvernate de legea română.

(5) În cazul unei divizări transfrontaliere complete, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, a notificării că divizarea transfrontalieră produce efecte, oficiul registrului comerțului radiază societatea ce a făcut obiectul divizării din registrul comerțului, înregistrând și mențiunea că radierea este rezultatul unei divizări transfrontaliere.

(6) În cazul unei divizări transfrontaliere parțiale sau prin separare, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, a notificării că divizarea transfrontalieră produce efecte, oficiul registrului comerțului înregistrează modificarea actului constitutiv al societății ce face obiectul divizării și  mențiunea că radierea este rezultatul unei divizări transfrontaliere.

 

Art. 25176 – (1) Competența de verificare a îndeplinirii cerințelor legale pentru înmatricularea în registrul comerțului a unei societăți pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, societate beneficiară rezultată din divizarea transfrontalieră a unei societăți înregistrate în registrul comerțului dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat aparținând Spațiului Economic European, aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui circumscripție se află sediul social al societății beneficiare. În cazul mai multe societăți beneficiare sunt guvernate de legea română, competența de verificare aparține registratorului de la oficiul registrului comerțului în a cărui circumscripție se află sediul social al oricăreia dintre societățile beneficiare.

(2) La cererea societății beneficiare, depusă în condițiile art. 84 din Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, registratorul, constatând îndeplinite prevederile legale de constituire și înmatriculare a societății și fiind recepționat certificatul prealabil divizării transfrontaliere emis de autoritatea responsabilă din statul membru de plecare, dispune înmatricularea societății beneficiare și a mențiunii că societatea înmatriculată este rezultatul unei divizări transfrontaliere, precum și numărul de înregistrare și denumirea/firma și forma juridică a societății divizate.

(3) Certificatul prealabil divizării transfrontaliere emis de autoritatea responsabilă din statul membru de plecare atestă îndeplinirea condițiilor privind procedurile de derulare și formalitățile transformării transfrontaliere în statul membru de plecare.

(4) Oficiul Național al Registrului Comerțului notifică registrul comerțului din statul membru a cărui legislație a guvernat societatea divizată, prin sistemul de interconectare a registrului comerțului, faptul că societatea beneficiară a fost înmatriculată în registrul comerțului.

 

Art. 25177 – (1) Divizarea transfrontalieră a unei societăți persoană juridică română produce efecte la data înmatriculării în registrul comerțului a ultimei dintre societățile beneficiare.

(2) În cazul divizării transfrontaliere a unei societăți guvernate de legea altui stat membru sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European, care are ca rezultat constituirea a cel puțin o societate beneficiară persoană juridică română, divizarea va produce efecte potrivit legii aplicabile societății ce a făcut obiectul divizării.

 

Art. 25178 – (1) O divizare transfrontalieră completă are, de la data prevăzută la art. 25177, următoarele efecte:

 1. a) toate activele și pasivele societății care face obiectul divizării sunt transferate către societățile beneficiare potrivit repartizării prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră;
 2. b) asociații societății care face obiectul divizării devin asociați ai societăților beneficiare în condițiile de alocare a acțiunilor/părților prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră, cu excepția cazului în care aceștia au exercitat dreptul de retragere, potrivit art. 25170;
 3. c) drepturile și obligațiile societății care face obiectul divizării ce decurg din contractele de muncă sau din raporturile de muncă și care există la data de la care divizarea transfrontalieră produce efecte se transferă societăților beneficiare, potrivit repartizării prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră.
 4. d) societatea care face obiectul divizării își încetează existența.

(2) O divizare transfrontalieră parțială are, de la data prevăzută la art. 25177, următoarele efecte:

 1. a) o parte din activele și pasivele societății care face obiectul divizării sunt transferate către societatea sau societățile beneficiare, potrivit repartizării prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră, restul activelor și pasivelor continuând să facă parte din patrimoniul societății divizate;
 2. b) cel puțin unii dintre asociații societății care face obiectul divizării devin asociați ai societăților beneficiare și cel puțin o parte dintre asociați rămân în societatea care face obiectul divizării sau devin și asociați ai ambelor societăți, în condițiile de alocare a acțiunilor/părților prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră, cu excepția cazului în care aceștia au exercitat dreptul de retragere, potrivit art. 25170;
 3. c) drepturile și obligațiile societății care face obiectul divizării cd decurg din contractele de muncă sau din raporturile de muncă și care există la data de la care divizarea transfrontalieră produce efecte se transferă societăților beneficiare sau rămân în patrimoniul societății divizate, potrivit repartizării prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră.

(3) O divizare transfrontalieră parțială are, de la data prevăzută la art. 25177,  următoarele efecte:

 1. a) o parte din activele și pasivele societății care face obiectul divizării sunt transferate către societatea sau societățile beneficiare, potrivit repartizării prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră, restul activelor și pasivelor continuând să facă parte din patrimoniul societății divizate;
 2. b) acțiunile/părțile sociale la societatea beneficiară/societățile beneficiare se alocă societății care face obiectul divizării;
 3. c) drepturile și obligațiile societății care face obiectul divizării care decurg din contractele de muncă sau din raporturile de muncă, care există la data de la care divizarea transfrontalieră produce efecte se transferă societății sau societăților beneficiare, potrivit repartizării prevăzute în proiectul de divizare transfrontalieră.

(4) În cazul în care un element de activ sau un element de pasiv al societății care face obiectul divizării nu este repartizat în proiectul de divizare transfrontalieră și dacă interpretarea termenilor proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa,  elementul de activ ori contravaloarea sau, după caz, elementul de pasiv se repartizează tuturor societăților beneficiare sau, în cazul unei divizări parțiale sau al unei divizări prin separare, tuturor societăților beneficiare și societății care face obiectul divizării, proporțional cu cota din activul net repartizată fiecăreia potrivit proiectului de divizare transfrontalieră.

(5) Acțiunile/părțile sociale la una dintre societățile beneficiare nu pot fi schimbate cu acțiuni la societatea care face obiectul divizării, atunci când acțiunile sunt deținute fie de către societatea însăși, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar în contul societății.

 

Art. 25179 – În cazul divizării prin separare, prevederile art. 25163 alin. (1) lit. c), e), f), g), j), ale art. 25164, art. 25166 și ale art. 25170 nu se aplică.

 

Art. 25180 – (1) Administratorii sau, după caz, membrii consiliului de administrație ori ai directoratului răspund solidar, potrivit art. 72, pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabilă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în cadrul procedurilor de derulare a divizării transfrontaliere.

(2) Experții care întocmesc raportul prevăzut la art. 25166, pe seama societății ce face obiectul divizării transfrontaliere, răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabilă în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în cadrul procedurilor de derulare a divizării transfrontaliere.

 

Art. 25181– (1) Divizarea transfrontalieră care fost supusă controlului de legalitate, în condițiile prezentei legi, nu poate fi desființată după data la care aceasta produce efecte.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 132 alin. (3), acțiunea în declararea nulității hotărârii adunării generale a asociaților de aprobare a divizării transfrontaliere poate fi introdusă în termen de 30 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cadrul unei acțiuni în anulare, formulate în condițiile art. 132 alin. (2), hotărârea adunării generale a asociaților nu poate fi anulată exclusiv pentru:

 1. a) modul de stabilire a ratei de schimb a acțiunilor/părților sociale;
 2. b) modul de stabilire a prețului acțiunilor/părților sociale pentru situația exercitării, de către asociați, a dreptului retragerii din societate;
 3. c) nerespectarea cerințelor privind informarea asociaților asupra prețului acțiunilor/părților sociale pentru situația exercitării dreptului retragerii din societate.

(4) Procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii nu pot fi iniţiate dacă situaţia a fost rectificată. Dacă neregularitatea ce poate conduce la declararea nulităţii unei divizări transfrontaliere poate fi remediată, instanţa competentă acordă un termen pentru rectificarea acesteia.

 

Art. II – Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 26 iulie 2022, se completează după cum urmează:

 

 1. Alineatul (4) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Oficiul registrului comerțului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, cu titlu gratuit, schimbul de documente și informații cu registrele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operațiunilor de transformare, fuziune și divizare transfrontalieră şi al sucursalelor înființate de societăți cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.

 

 1. După articolul 14 se introduce un nou articol, art.141, cu următorul cuprins:

”Art. 141 -(1) La solicitarea registrului comerțului sau a altei autorități competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Oficiul Național al Registrului Comerțului comunică, de îndată, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, informații privind existența unei mențiuni în registrul comerțului și privind datele înregistrate în cazierul judiciar referitoare la aplicarea unei interdicții de a exercita funcția de administrator, de membru al consiliului de administrație, de membru al consiliului de supraveghere au al directoratului cu privire la persoana fizică sau juridică la care se referă solicitarea și care ar urma să exercite în statul membru solicitant calitatea prevăzută la art. 14 lit. d) (i) din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 169 din 30.06. 2017 .

(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), Oficiul Național al Registrul Comerțului obține date și informații privind cazierul judiciar al persoanelor fizice și juridice, în condițiile stabilite de Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin transmiterea, în format electronic, a datelor și informațiilor de către Inspectoratul General al Poliției Romane. Procedura de transmitere a datelor și informațiilor prin Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar este stabilită prin protocol de colaborare încheiat între Oficiul Național al Registrul Comerțului și Inspectoratul General al Politiei Romane.

(3)   Comunicarea informațiilor prevăzute la alin.(1) se face cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,  ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.

(4) Datele cu caracter personal necesare îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) sunt prelucrate cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și se păstrează până la primirea confirmării recepționării răspunsului de către autoritatea competentă din statul membru solicitant.”

 1. La articolul 24 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

”(2) Documentele și informațiile transmise ca parte a constituirii unei societăți, a înregistrării unei sucursale sau a înregistrării oricăror mențiuni în registrul comerțului sunt păstrate de Oficiul Național al Registrului Comerțului într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.”

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195, sau la adresa de e-mail dean@just.rocrosianu@just.rocarmen.georgescu@just.ro