Selectează o Pagină

Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

Totuși, există cauze în care se solicită încuviințarea instanței privind anularea adopției.

Motivele și procedura privind înaintarea acțiunii, se regăsesc chiar în actele normative iar în considerarea necesității unei asistențe juridice privind acțiunea în anularea adopției, următoarele informații prezentate vor facilita parcursul întregului proces.

În temeiul Codului Civil: Adopţia poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei şi al cărei consimţământ a fost viciat prin eroare asupra identităţii adoptatului, dol sau violenţă.

Acţiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenţei, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopţiei.

 

Referitor la consimțământul viciat prin eroare se înțelege reprezentarea greşită asupra unor împrejurări de fapt sau asupra unor dispoziţii legale în ceeea ce privește actul juridic încheiat.

De asemenea, consimțământul viciat prin dol sau violență exprimă  inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, pentru a o determina să încheie un anumit act juridic, respectiv, ameninţarea unei persoane cu un rău de natură să îi producă, fără drept, o temere ce o determină să încheie un act juridic, în cazul de față încheierea adopției.

Totodată, conform aceluiași articol, alineatul 2, introducerea unei acțiuni în instanță referitoare la anularea adopției, este necesar să fie transmisă în termen de 6 luni de la încetarea violenței sau în termen de 2 ani de la încheierea adopției iar în situația afișată de dvs. ne încadrăm în aceste limite.

În plus, observând Legea privind procedura adopției, se descoperă lista persoanelor pasibile pentru citare și anume:

  1.  adoptatorul sau, după caz, familia adoptatoare;
  2.  adoptatul personal sau, după caz, reprezentantul legal;
  3.  direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul adoptatului şi A.N.P.D.C.A.

Mai mult, hotărârile prin care se soluţionează cererile prevăzute de prezenta lege sunt executorii, dacă legea nu prevede altfel, de la data rămânerii definitive.

Este de reținut faptul că la judecarea cererii referitoare la desfacerea adopţiei, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie, iar în cazul în care ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se solicită opinia, în măsura în care este posibil.

Opinia copilului exprimată la judecarea cererilor prevăzute de prezenta lege va fi luată în considerare şi i se va acorda importanţa cuvenită, avându-se în vedere vârsta şi gradul acestuia de maturitate.

În situaţia în care instanţa hotărăşte în contradictoriu cu opinia exprimată de copil, aceasta este obligată să motiveze raţiunile care au condus la înlăturarea opiniei copilului.

Prin urmare, actele necesare pentru facilitarea parcursului privind acțiunea în anulare a adopției sunt:

  • cererea în anularea adoptiei la care vor fi anexate:

– certificatul de naştere iniţial al minorului;

– certificatele de căsătorie şi de naştere ale părinţilor fireşti ai minorului;

– certificatele de deces ale fratelui subsemnatei reclamante şi soţiei sale;

– încheierea de încuviinţare a adopţiei;

– certificatul de naştere al minorului eliberat în urma încuviinţării adopţiei sale de către reclamanţi;

– declaraţiile autentice ale părinţilor fireşti ai minorului cu privire la asumarea filiaţiei minorului;

– imagini foto şi video cu copilul adoptat.

Se insistă în a informa că privind încetarea adopţiei este de competenţa tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul adoptatului, iar cererea este scutită de taxa de timbru judiciar.

Astfel, prima instanţă se pronunţă prin sentinţă, pe baza înscrisurilor şi, în măsura în care acest mijloc de probă nu este suficient sau împrejurările cauzei o cer, pot fi administrate şi alte probe.