Selectează o Pagină

La data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr.32, iar prin art. VI au fost aduse modificări cu privire la aplicarea art. II din OUG 30/2020 pentru plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011.

Astfel, persoanele îndreptățite să primească indemnizația trebuie să trimită prin poștă electronică către Agenția pentru plăți și inspecție socială județeană ori a municipiului București în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, următoarele documente doveditoare:

I. Dacă se află în plata drepturilor, trebuie să trimită copia documentului care atestă faptul că se află în vreunul din cazurile prevăzute de art. II al OUG nr. 30/2020, respectiv:

 1. se află în concediu medical și primește o indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
 2. se află în concediu medical și primește o indemnizație pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 3. se află în concediu medical și primește o indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav;
 4. beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
 5. suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului în cazul în care a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
 6. suspendarea contractului de muncă, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare

și

documentul care atestă că persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 30/2020. Poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverința de la angajator.

ori

pentru situațiile prevăzute la punctele 5 și 6, documentul doveditor poate fi adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situaţii. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în registrul general de evidenţă a salariaţilor veridicitatea celor declarate.

Plata indemnizației se asigură pe toată durata instituirii stării de urgenţă şi în situaţia în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă.

II. Dacă urmează să solicite aceste drepturi, trebuie depuse următoarele:

Situația 1.

 • copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul în cazul în care este vorba despre adopție, plasament sau plasament în regim de urgență;
 • actele doveditoare care să ateste faptul că în ultimul an anterior datei nașterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri supuse impozitului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
 • copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020(vezi mai sus)

Situația 2.

Persoana îndreptățită poate în această situație să depună prin poşta electronică, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (click aici pentru cerere)

Acordarea stimulentului de inserţie se face de la data depunerii cererii, dacă persoanele îndreptățite realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

În aceste situații, persoanele îndreptățite pot opta între acordarea stimulentului de inserţie sau reîntoarcerea în concediul pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei aferente acestuia.