Selectează o Pagină

Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central a fost aprobata prin  Ordinul nr. 1767 din 2 noiembrie 2021.

Cine este organul fiscal central?

Organul fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat.

 

Ce asigura Agentia? Care sunt principalele sale atributii?

Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

 

In continuare, pentru a putea vedea cine se poate bucura de aceasta procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, trebuie sa vedem care sunt obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central.

Potrivit art. 2 din Procedura din 2021 de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, prin obligaţii fiscale administrate de organul fiscal se înţelege:

a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

 

Cine se poate bucura de aceasta procedura?

Orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată simplificată, daca indeplineste conditiile enumerate mai jos.

 

Cum solicitam esalonarea la plata a obligatiilor fiscale?

Eşalonările la plată ale obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organul fiscal. Modalităţile de depunere sunt următoarele:

a) la registratura organului fiscal;

b) prin poştă, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”.

 

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru a putea beneficia de esalonarea la plata?

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu se afle în procedura falimentului;

c) să nu se afle în dizolvare;

d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.

De asemenea, debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal în conformitate cu ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care sunt aprobate formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

 

Care este organul competent pentru soluţionarea cererilor de acordare a eşalonării la plată?

Competenţa revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Ce se intampla dupa ce depun cererea?

După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, mai multe documente. Printre aceste documente se enumera si referatul de verificare a conditiilor de acordare a esalonarii la plata.

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de eşalonare, precum şi, după caz, decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale cuprinde în anexă graficele de eşalonare, separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare se emite separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare. 

În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii se emite atât pentru debitor, cât şi pentru sediile sale secundare.

 

Ce cuprinde acest grafic de esalonare?

Graficul de eşalonare cuprinde rate de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz.

 

Care este termenul de plată a ratelor de eşalonare?

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

 

Cum se finalizeaza procedura esalonarii la plata?

In situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale. După finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%.

Pentru consultanta juridica in aceasta procedura contactati avocatii S.C.P.A. Ionescu și Asociații.