Selectează o Pagină

Câți dintre dumneavoastră au auzit și au studiat Regulamentul UE nr. 679/2016?

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privește protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Avându-se în vedere faptul că acest Regulament nu are nevoie de o lege națională care să transpună prevederile sale în legislația României, actul normativ va intra în vigoare cu începere de la data de 25 mai 2018.

 

Știați că toate datele clienților dvs. sunt considerate date cu caracter personal și intră sub incidență unor prevederi speciale privind prelucrarea și diseminarea lor? Dacă da, probabil că deja ați studiat regulamentul, dacă nu va vom prezența câteva aspecte reglementate prin acesta.

 

Care sunt datele cu caracter personal ?  Iată-le: numele clienților, adresele lor de domiciliu, adresele de e-mail, datele de pe actele de identitate, informațiile despre convingerile lor politice sau despre starea lor de sănătate etc.

 

Acestea sunt date CONFIDENȚIALE și nu pot circulă liber, deci va trebui să le protejați iar această responsabilitate va revine dumneavoastră.

În conformitate cu prevederile art.6 din Regulament, prelucrarea datelor este legală numai în condiția în care sunt respectate următoarele condiții:

(a)       persoana vizată și-a dat consimtămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(b)       prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

(c)       prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

(d)       prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(e)       prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autoritătii publice cu care este investit operatorul;

(f)        prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte tertă, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertătile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil.

 

Cu titlu de noutate găsim:

  • consimțământul clientului pentru prelucrarea datelor sale personale trebuie să fie explicit. O inacțiune sau tăcerea nu mai pot constitui consimțământ.
  • declarația de acordare a consimțământului trebuie să fie distinctă de declarații cu privire la alte aspecte (de exemplu, de acceptare a termenilor și condițiilor generale).
  • consimțământul poate fi retras de către persoană vizată.

 

 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a exercită o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost incălcate că urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prevederile regulamentului, căile de atac prevăzute în acesta sunt:

  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
  •  Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotrivă unei autorităti de supraveghere;
  •  Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotrivă unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

Și să nu uităm sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului.

  •  Orice persoană care a suferit un prejudiciu materiale sau moral că urmare a unei incălcări a prezentului regulament are dreptul să obtină despăgubiri de la operator sau de la persoană imputernicită de operator pentru prejudiciul suferit.
  •  Amenzi administrative – în funcție de circumstanțele fiecărui caz se pot aplică amenzi de pană la 10.000.000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de pană la 2 % din cifră de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare. (art.83 pct.4 din Regulament).

Conform art.91 din Regulament prevederile acestuia sunt aplicabile și bisericii și asociații religioase.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați.

Mult succes in noul an!

www.ionescu-asociații.ro