Selectează o Pagină

Stiati ca?

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 24 iulie 2023 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2209/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 6 şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 4?

Cele mai relevante informații din acest act normativ se referă la instituirea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care să creeze locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepția unor sectoare specifice. Această schemă de ajutor de stat se încadrează în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.

Ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care să creeze locuri de muncă – alte informații relevante:

 • Durata și bugetul schemei: Acordurile pentru finanțare în baza acestei scheme pot fi emise până la data de 31 decembrie 2023, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028. Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei (aproximativ 600 milioane euro), cu posibilitatea suplimentării.
 • Încadrarea bugetară: Prezenta schemă este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice, iar acordarea ajutoarelor de stat se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
 • Numărul estimat de beneficiari: Se estimează că un total de 1.700 întreprinderi vor beneficia de ajutor de stat în baza acestei scheme.
 • Eligibilitatea cheltuielilor: Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă în urma unui proiect de investiții.
 • Acordarea ajutorului de stat: Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în baza schemei, prin alocări de la bugetul de stat, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.
 • Nivelul maxim al ajutorului de stat: Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei variază în funcție de regiune și perioada de implementare, exprimat în echivalentul în lei al sumelor în euro.
 • Intensitatea ajutorului de stat: Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși anumite procente, în funcție de regiune și perioada de implementare. Există limite maxime și pentru ajutoarele de stat acordate în perioada 2022-2023, stabilite de Comisia Europeană.
 • Cumulul ajutoarelor de stat: Ajutoarele de stat pot fi cumulate cu anumite condiții, cu alte ajutoare de stat aferente costurilor eligibile diferite sau cu aceleași costuri eligibile, cu condiția să nu se depășească limitele maxime prevăzute pentru fiecare regiune.
 • Efectul stimulativ: Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ. Ajutoarele au efect stimulativ dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulativ:
 1. a) Întreprinderea depune o cerere scrisă de acordare a ajutorului la Ministerul Finanțelor Publice, înainte de demararea investiției.
 2. b) Proiectul de investiții nu demarează înainte de depunerea cererii de acord pentru finanțare.
 • Criterii de acordare a ajutorului de stat: Întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate:
 1. a) Sunt înregistrate conform legii societăților comerciale și nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”.
 2. b) Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.
 3. c) Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.
 4. d) Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale.
 • Criterii pentru investiții eligibile: Investițiile realizate de întreprinderi trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 1. a) Să fie considerate investiții inițiale, iar în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București – Ilfov, să fie investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice.
 2. b) Să conducă la crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă.
 3. c) Să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit în procedura de acordare a ajutoarelor de stat.
 • Imobilizări noi și locații multiple: Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi, iar investiția și locurile de muncă pot fi realizate în mai multe locații.

Este important c solicitantul să îndeplinească toate aceste criterii pentru a beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei.

Cu o durată limitată și un buget bine definit, această schemă pare a fi o modalitate de a asigura că resursele publice sunt utilizate în mod adecvat și că se acordă sprijin acelor întreprinderi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și care vor avea un efect stimulativ real asupra economiei regionale.

Pentru informatii suplimenatre nu ezitati sa ne contactati!

www.ionescu-asociatii.ro.

#sprijinireaintreprinderilor #ajutoarenerambursabile #schemeajutordestat #dezvoltareaeconomiei #economieromaneasca #ajutoareguvernamentale #ministerulfinantelor #ghidsolicitanti #bugetuldestat #creareademlocuridemunca #eficientaecoonomica #imobilizari #intreprinderi #regionalizare #dezvoltare #joburi #antreprenoriat #ionescusiasociatii