Selectează o Pagină

La data de 14 august 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 175/2020 prin care au fost aduse modificări Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, în vigoare de la 13 octombrie 2020.

Modificările aduse vizează următoarele:

 •  Extinderea în mod semnificativ a listei beneficiarilor dreptului de preempțiune și modificarea rangului acestora.

Astfel, vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se va  face cu respectarea dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale, în următoarea ordine:

 • preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;
 • preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii;
 • preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării);
 • preemptori de rang IV: tinerii fermieri;
 • preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și unitățile de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;
 • preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
 • preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

 

 • Extinderea termenului de exercitare a dreptului de preempțiune

Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune a fost extins de la 30 de zile la 45 de zile lucrătoare, de la afișarea ofertei de către primărie.

 

 • Categoria cumpărătorilor terți

În situația în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se poate face de către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 • să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

În cazul persoanelor juridice, acestea trebuie să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole.

 

 • Vânzarea liberă

În cazul neexercitării dreptului de preempțiune nici de către preemptorii legali, nici de către potențialii cumpărători prezentați mai sus pentru a cumpăra terenul, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică.

 

 • Obligația de a păstra destinația agricolă

Proprietarii au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private se va păstra destinația agricolă a acestei investiții.

 

 • Impozit penalizator de 80%

Dacă terenurile agricole extravilane sunt înstrăinate anterior împlinirii unui termen de 8 ani de la cumpărare, se aplică o sancțiune sub forma unui  impozit penalizator de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.

Prevederile se aplică și în cazul în care terenul ce face obiectul tranzacției aparține unei societăți, reprezentând mai mult de 25% din activele acesteia, iar acționarii decid să vândă pachetul de control, înainte de 8 ani.

 

 • Sancțiuni prevăzute

În ceea ce privește sancțiunile pentru nerespectarea procedurii prevăzute de Legea nr. 17/2014, Legea nr. 175/2020 instituie sancțiunea nulității absolute a contractului de vânzare încheiat cu nerespectarea dreptului de preemțiune sau fără obținerea avizelor de specialitate, precum și amenzi duble față de prezenta lege, între 100.000 și 200.000 lei.